Εισηγμένες: Η συνετή διαχείριση του δανεισμού συνεχίστηκε και στο εξάμηνο
Shutterstock
Shutterstock

Εισηγμένες: Η συνετή διαχείριση του δανεισμού συνεχίστηκε και στο εξάμηνο

Η δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων που αφορά την κεφαλαιακή δομή των ισολογισμών και τη δυνατότητα των αποπληρωμών του δανείων έρχεται να συμπληρώσει την καλή εικόνα των μεγεθών του εξαμήνου.

εισηγμένες έκαναν καλή διαχείριση των κεφαλαίων σε γενικές γραμμές επιτυγχάνοντας αποδόσεις χωρίς να διαταράξουν την αναλογία των δανειακών τους κεφαλαίων ή να αυξήσουν δυσανάλογα το χρηματοοικονομικό τους ρίσκο.

Τα 6,4 δισ. ευρώ των λειτουργικών κερδών του α’ εξαμήνου είναι πιο σημαντικά από τα 3,0 δισ. ευρώ των καθαρών κερδών των 133 εισηγμένων εμποροβιομηχανικών εταιριών σε μια περίοδο αύξησης των επιτοκίων αφού εξασφαλίζουν τις απαραίτητες χρηματοροές για την αποπληρωμή των δανείων και τη διανομή των μερισμάτων.

Αν οι εισηγμένες επαναλάβουν τις περυσινές επιδόσεις των λειτουργικών τους κερδών (13,8 δισ. ευρώ) τότε θα έχουν επιτύχει τη διατήρηση του λόγου Καθαρού Χρέους/EBITDA κάτω από τις 1,7 φορές. Μάλιστα το σενάριο αυτό δεν είναι απίθανο αφού στο δεύτερο εξάμηνο απελευθερώνονται κεφάλαια κίνησης, οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο ενισχύονται την περίοδο των Χριστουγέννων ενώ για κάποιες εταιρίες η έλευση του β’ εξαμήνου σημαίνει την έναρξη λειτουργίας επενδύσεων για τις οποίες δεν υπήρχε έσοδο κατά το α’ εξάμηνο.

Για την παραγωγή αυτών των 6,4 δισ. ευρώ οι εισηγμένες απασχόλησαν κεφάλαια 61,5 δισ. ευρώ, είχαν δηλαδή μια απόδοση στο εξάμηνο λίγο πάνω από 10% η οποία μπορεί να κριθεί ικανοποιητική σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια δανεισμού. Σε αυτή την απόδοση δεν υπολογίζονται οι διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων που πίεσαν σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα. 

Σε σχέση με την καθαρή τους θέση οι εισηγμένες έχουν μόχλευση 0,613x ελαφρώς αυξημένες από τις 0,604x που εμφάνιζαν στο τέλος του 2022. Η αύξηση των καθαρών θέσεων δείχνει να συμβαδίζει με την αύξηση του δανεισμού και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη αφού δείχνει ότι παρά την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους μένει εισόδημα στην τελική γραμμή το οποίο ενισχύει την καθαρή θέση σχεδόν ισόποσα με την αύξηση του δανεισμού.

Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους έχει οδηγήσει σε μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (συν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις) κατά 15,4% στα 7,2 δισ. ευρώ από 8,5 δισ. ευρώ. Η μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού έχει γίνει συνδυαστικά με τη σύναψη μακροπρόθεσμου χρέους (32,07 δισ. ευρώ) το οποίο εμφανίζει αύξηση 1,2% σε σχέση με το τέλος του 2022 και μείωση 9,5% των ταμειακών διαθεσίμων στα 15,9 δισ. ευρώ. 

Επιμέρους η εικόνα των εισηγμένων παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω της διαφορετικής φάσης ωρίμανσης πολλών επενδυτικών πλάνων. Παρόλα αυτά το ύψος του χρέους θα πρέπει να κρίνεται συνδυαστικά με τις ταμειακές ροές που θα έχουν οι επιχειρήσεις σε μια πλήρη χρήση καθώς και με τις δυνητικές αποδόσεις των εν εξελίξει επενδύσεων.

Οι 31 εταιρίες με αρνητικό καθαρό δανεισμό (θετικά ταμειακά διαθέσιμα) στο 6Μ:23