Διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής τηλεκατάρτισης

Διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής τηλεκατάρτισης

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από χιλιάδες επιστήμονες και επαγγελματίες που δικαιούνται το επίδομα κατάρτισης των 600 ευρώ ως ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης που έχει προκηρύξει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον Covid-19.   Η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12 το βράδυ.    

Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 20/4/2020. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Α. Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν αυτοπροσώπως την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί υποχρεωτικά μέσα από το Μητρώο Παρόχων και αποστέλλει στον πάροχο αυτόν προτυποποιημένο e-mail στο οποίο θα δηλώνει τον ΚΑΥΑΣ του στη Δράση. Ο πάροχος απαντά αντίστοιχα με προτυποιημένο e-mail  αναρτά αμελλητί στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου σε ειδική φόρμα, ενεργοποιώντας την επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου και αποστέλλει στον ωφελούμενο τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου ο ωφελούμενος να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα κατάρτισης. 

Υποβολή αίτησης τηλεκατάρτισης 

Β. Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν σε εξουσιοδοτημένο πάροχο κατάρτισης την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους. 

Ο πάροχος κατάρτισης προβαίνει, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης αντί του ωφελούμενου, κατ΄εντολή και για λογαριασμό του στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης μέσω του ΚΑΥΑΣ που έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Επίσης υποχρεούται να αναρτήσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα ακόλουθα: 

1. Την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου προς τον πάροχο κατάρτισης. 

2. Τα στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου). 

3. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης).

Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου και πλέον ο ωφελούμενος δικαιούται τη λήψη προκαταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 400€. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης είναι εξατομικευμένη για τον κάθε δικαιούχο. Ως εκ τούτου, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να δηλώσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τη συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα κατάρτισης, αμελλητί από την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και σε πραγματικό χρόνο και έως την ταχθείσα προθεσμία. 

(Τυχόν μη συμμόρφωση του παρόχου κατάρτισης με την ως άνω προϋπόθεση επιφέρει περικοπή της αμοιβής του ως προς την επιταγή κατάρτισης που δεν καταχώρησε έγκαιρα. Εφόσον διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση παρατυπία αναφορικά με τη μη τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης, τότε η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων της δράσης ή / και τον αποκλεισμό του από επόμενη Δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. )

Εκπαιδευτικό επίδομα  

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€). 

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και 

β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης  

Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με όλους τους ωφελούμενους οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πραγματοποιείται αμελλητί από τον πάροχο κατάρτισης υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία η οποία ξεκινά την Δευτέρα 4/5/2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8/5/2020.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.  

Υποβολή αίτησης τηλεκατάρτισης 

Δείτε Επίσης,

1.  Πρόγραμμα κατάρτισης και τα αντικείμενα κατάρτισης

2. Δικαιούχοι του  επίδομα κατάρτισης των 600 ευρώ

3. Διαδικασία Επιβολής Αίτησης

4. Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης

5.Υποχρεώσεις ωφελουμένων τηλεκατάρτισης