Με ισχυρά μεγέθη ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα: Τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου
Παγκρήτια Τράπεζα

Με ισχυρά μεγέθη ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα: Τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου

Μετά τα ισχυρά μεγέθη που κατέγραψε το 2023 η Παγκρήτια Τράπεζα προετοιμάζεται για τη συνένωση δυνάμεων με την Attica Bank. Tο χρονοδιάγραμμα τηρείται απαρέγκλιτα και στόχος είναι με τη στήριξη των μετόχων κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου να δημιουργηθεί ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας με φόντο τη στήριξη της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. 

H δημιουργία του πέμπτου πόλου θα γίνει ταχύτατα και εντός χρονοδιαγράμματος για να δημιουργηθεί μια δυναμική, σύγχρονη και υγιής τράπεζα, με διακριτό ρόλο στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Ήδη η Παγκρήτια Τράπεζα, μετά την κομβική αύξηση κεφαλαίου και τη συγχώνευση με το ελληνικό τμήμα της HSBC, είχε αλλάξει από πέρυσι σελίδα και αποκαλύπτεται και στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, με καθαρά κέρδη 91 εκατ. ευρώ το 2023 και καθαρή πιστωτική επέκταση σχεδόν 700 εκατ. ευρώ, που συνέβαλε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και μεγέθυνε το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων της.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά:

  • Κέρδη προ φόρων 90,8 εκ. ευρώ
  • Αύξηση καταθέσεων 64,9%
  • Αύξηση χορηγήσεων 39,1%
  • Καθαρή πιστωτική επέκταση 696,7 εκ. ευρώ

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Παγκρήτιας, η σημαντική κερδοφορία, είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συστηματική υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού της τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023 διαμορφώθηκαν θετικά, με κέρδη προ φόρων 90,76 εκ. ευρώ, που είναι σημαντικά ενισχυμένα τόσο από την απόκτηση των δραστηριοτήτων του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC, όσο και από την επιχειρηματική δραστηριότητα της ίδιας της τράπεζας.

Να σημειωθεί ότι το κανονικοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα (εξαιρουμένης δηλαδή της ωφέλειας από την απόκτηση της HSBC), κατέγραψε επίσης άνοδο 10,6%, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 6,40 εκ. ευρώ για το 2023, έναντι 5,76 εκ. ευρώ για το 2022, παρά το υψηλό ζημιογόνο αποτέλεσμα που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως της τράπεζας στο τέλος του 2023, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης με απορρόφηση, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,45 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2023, έναντι 2,68 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2022, καταγράφοντας αύξηση περίπου 29%, η οποία ενσωματώνει και τα οικονομικά μεγέθη των δυο νεοαποκτηθεισών τραπεζών.

Πιστωτική επέκταση και αύξηση καταθέσεων

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ενισχυμένης κατά 697 εκ. ευρώ περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε περίπου 469 εκ. ευρώ, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο ποσό σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (217 εκ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι καταθέσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ανερχόμενες σε 2,61 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2023, από 1,58 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 65%.

Άνοδο, επίσης, κατέγραψαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 9,07 εκ. ευρώ κατά την 31/12/2023, έναντι 5,30 εκ. ευρώ κατά την 31/12/2022, που ισοδυναμεί με αύξηση 71%.

Η τράπεζα προχώρησε στον σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων ύψους 25,68 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2023, έναντι 16,58 εκ. ευρώ για το 2022, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου στα 522,49 εκ. ευρώ, έναντι 390,96 εκ. ευρώ κατά την 31/12/2022. Η υπόλοιπη μεταβολή τους οφείλεται, κυρίως, στις σωρευμένες προβλέψεις που αποκτήθηκαν από τις δύο νεοαποκτηθείσες τράπεζες.

Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 250,59 εκ. ευρώ, έναντι 182,67 εκ. ευρώ κατά την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37% περίπου. Ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13,010%, κατά την 31/12/2023.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος σημείωσε:

«Η σημαντική κερδοφορία που καταγράψαμε για το 2023 αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών και του σχεδιασμού μας, που υλοποιείται με τη στήριξη του δυναμικού μετοχικού σχήματος της Thrivest. Η σκληρή δουλειά των στελεχών της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης, συντέλεσαν στο πολύ θετικό αποτέλεσμα του 2023.

Η χρονιά αυτή χαρακτηρίστηκε από δύο πολύ σημαντικά γεγονότα για την Παγκρήτια Τράπεζα: Την απορρόφηση των εργασιών της HSBC Ελλάδας, έργο που άλλαξε την εικόνα του οργανισμού μας, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο ενεργητικού, καταθέσεων, προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνένωση με την πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της οποίας επεκτείναμε ακόμη περισσότερο το δίκτυό μας και στη Βόρεια Ελλάδα.

Επόμενος στρατηγικός μας στόχος, με την καθοριστική συμβολή των μετόχων μας κυρίων Μπάκου, Καυμένακη, Εξάρχου, είναι η συνένωση δυνάμεων με την Τράπεζα Αττικής για να δημιουργηθεί μια δυναμική, σύγχρονη και υγιής τράπεζα, με διακριτό ρόλο στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.»