Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη εξαμήνου

Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη εξαμήνου

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης παρουσίασε Κύκλο Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 212,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 9,2% σε σχέση με τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε 234,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 62 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προϊόντων προστασίας από τον COVID-19.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τα 20,1 εκατ. ευρώ, τα 15,4 εκατ. ευρώ αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τα 4,7 εκατ. ευρώ αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο εξάμηνο του 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων έχουν υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 133%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και του εξαιρετικά αυξημένου κόστους πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq.

Σε επίπεδο ζήτησης, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2022 παρατηρήθηκε:

• Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.

• Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων.

• Υστέρηση στη ζήτηση στα περισσότερα προϊόντα του αγροτικού τομέα.

• Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.

• Σημαντικά περιορισμένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

• Διατήρηση του κόστους των πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα.

• Σημαντικά αυξανόμενο κόστος ενέργειας, πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με το ήδη αυξημένο κόστος των τελευταίων μηνών, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

• Σταθερά αυξημένο μεταφορικό κόστος, με μεγάλες καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες διαδρομές.

• Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας.

Προοπτικές ομίλου

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις σημαντικά αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, σε όλο το εύρος της οικονομίας, αλλά και σε όλα τα κόστη που αποτελούν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας και την εν εξελίξει πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων, παρατηρείται κάμψη της ζήτησης, η οποία ανάλογα τις επιμέρους αγορές, δύναται να είναι σημαντική και να επηρεάσει προς το χειρότερο το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του σημαντικά αυξημένου κόστους.

Σχετικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022, η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο και στις σαφώς δυσχερέστερες συνθήκες, συγκριτικά από το πρώτο εξάμηνο του έτους, λαμβάνοντας μέτρα για να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, με παράλληλη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που προκύπτουν.

Σε κάθε περίπτωση, για το τρίτο τρίμηνο του 2022 διαφαίνεται σχετική επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, γεγονός αναμενόμενο, αν συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις που βιώνουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από την ενεργειακή κρίση και τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη, τις ακραίες αυξήσεις του κόστους ενέργειας, τα διψήφια ποσοστά πληθωρισμού και την παρατηρούμενη ύφεση σε επίπεδο ζήτησης.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σε επίπεδο κερδοφορίας, η εκτίμηση είναι ότι και το τρίτο τρίμηνο του έτους θα είναι πιο κερδοφόρο, συγκριτικά με τα προ-πανδημίας επίπεδα, ήτοι με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, είναι ξεκάθαρο, τόσο από τις τρέχουσες συνθήκες, όσο και από τις μέσο / βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις για την παγκόσμια αγορά, ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δυσχεραίνει και εκφράζεται η εκτίμηση ότι η δυσχέρεια στο οικονομικό περιβάλλον πιθανά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη τους επόμενους μήνες και ως το τέλος του έτους και ενδεχομένως και το επόμενο έτος.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του ομίλου εργάζεται απρόσκοπτα για την επίτευξη των ετήσιων στόχων κερδοφορίας (ήτοι Κέρδη προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων ύψους 25 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί), χωρίς να προβαίνει σε αναθεώρηση αυτών, καθώς εκτιμάται ότι παραμένουν επιτεύξιμοι, εφόσον το κόστος ενέργειας παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και τα επίπεδα ζήτησης δεν μειωθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες του έτους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι για τον περιορισμό του αυξημένου κόστους ενέργειας ο όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα 5MW και συνεχίζει την υλοποίηση του πλάνου για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης, τροποποιεί, όπου είναι εφικτό, το μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να χρησιμοποιεί διάφορες μορφές καυσίμου και ενέργειας, με στόχο την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έντονη αβεβαιότητα που διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά προκαλεί μεγάλη δυσκολία για να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης, του κόστους ή την επάρκεια ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα και των οικονομικών επιδόσεων, ενώ η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει επιχειρησιακές αποφάσεις, βάσει των νέων συνθηκών στην αγορά.

Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, σημείωσε: «Είναι πλέον σαφές και επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία, ο όμιλος είναι σε θέση να επιτυγχάνει σταθερή, βιώσιμη, σημαντικά υψηλότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Έχοντας εισέλθει σε μια περίοδο εντονότερης αβεβαιότητας, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, λειτουργώντας με συγκεκριμένα πλάνα και χρηματοοικονομική πειθαρχία, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και είμαι πεπεισμένος ότι και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο όμιλος θα επιδείξει ευελιξία και ανθεκτικότητα».