Πλαστικά Θράκης : Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και Ebitda το 2021

Πλαστικά Θράκης : Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και Ebitda το 2021

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2021 ανήλθε σε €428,4 εκατ., αυξημένος κατά 26,1%, σε σύγκριση με το 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €103,8 εκατ., αυξημένα κατά 43,2%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €83,9 εκατ., αυξημένα κατά 61,1% σε σχέση με το 2020.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, για το 2021, τα Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε €51,8 εκατ..

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους €9,3 εκατ., καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2021 ανήλθε σε €252,3 εκατ., σε σχέση με €176,1 εκατ. στις 31.12.2020.

Ειδικότερα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το έτος 2021, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

Το 2021 υπήρξε μια χρονιά ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων, καθώς ο Όμιλος πέτυχε αύξηση της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία τις αρνητικές επιπτώσεις κυρίως από τη σημαντική αύξηση του κόστους των Α΄ Υλών και τις αυξομειώσεις σε επίπεδο ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε:

  • Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
  • Σημαντική ζήτηση στους κλάδους των υποδομών και του αγροτικού τομέα.
  • Σημαντική ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες του έτους, με σημαντική ωστόσο μείωση κατά το δεύτερο εξάμηνο.
  • Σταδιακή αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και διατήρηση τους σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
  • Διαρκώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
  • Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς, όσο και σε εμπορευματοκιβώτια.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών & υλικών συσκευασίας.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον και προοπτικές του Ομίλου

Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική του πορεία, με δεδομένες τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σημαντικά πιο βελτιωμένη κερδοφορία, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας, ενώ θα υπολείπεται της κερδοφορίας της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η συσχέτιση με το προηγούμενο έτος καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των έκτακτων συνθηκών τόσο εκείνης της περιόδου, όσο και της τωρινής.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, το δυσχερές και ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον που περιγράφεται ανωτέρω, προκαλεί μεγάλη δυσκολία για να γίνουν σχετικές και ασφαλείς προβλέψεις. Ωστόσο, η μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται από τη Διοίκηση του Ομίλου και τις Διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, διαμορφώνει συνθήκες συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι ο Όμιλος θα καταφέρει να υλοποιήσει τα πλάνα του και να διατηρήσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου που διαμορφώθηκε το 2021, καταδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, με σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, συγκριτικά με τα προ-πανδημίας επίπεδα.

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι αν και η υλοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Διοίκησης, υπάρχει ανησυχία για την πορεία ανάπτυξης των οικονομιών, κυρίως της Ευρώπης, καθώς και για την πορεία της κατανάλωσης λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων που έχουν λάβει χώρα και του υψηλού πληθωρισμού, τα οποία ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσουν τις ετήσιες εκτιμήσεις απόδοσης, τους επόμενους μήνες του έτους.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: "Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς επιτύχαμε υψηλές οικονομικές επιδόσεις, ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας θέσης, παράλληλα με την εν εξελίξει υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της τελευταίας διετίας, μας παρέχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αδιάλειπτα ένα εκτενές επενδυτικό πρόγραμμα, που θα ξεπεράσει για την περίοδο 2020-2022 τα €100 εκατ., ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής συνεισφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνουν συνθήκες έντονης ανησυχίας, είμαστε πεπεισμένοι ότι η μέχρι σήμερα πορεία του Ομίλου έχει θέσει τις βάσεις, ώστε ο Όμιλος να είναι σε θέση να επιτύχει σημαντικά υψηλότερες κερδοφορίες από τα προ-πανδημίας επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και εξέλιξης".