Πλαστικά Θράκης: Εκτίναξη EBITDA και αύξηση κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Πλαστικά Θράκης: Εκτίναξη EBITDA και αύξηση κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Θετικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2021 ανακοίνωσε σήμερα η Πλαστικά Θράκης. Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €341,6 εκατ., αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €96,7 εκατ., αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Επίσης, τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €81 εκατ., αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε €50,7 εκατ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους €22,7 εκατ., καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε €247,9 εκατ., σε σχέση με €174,6 εκατ. στις 31.12.2020.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις και αυξομειώσεις σε επίπεδο ζήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε:

  •  Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
  •  Διατήρηση της ζήτησης στους κλάδους των υποδομών και στον αγροτικό τομέα.
  •  Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.
  •  Σημαντική μείωση της ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία.
  •  Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το
  • είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
  •  Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
  •  Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς, όσο και σε
  • εμπορευματοκιβώτια.
  •  Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας

 Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc.