Πλαστικά Θράκης: Εκρηκτική άνοδος 905% στα κέρδη του 2020-

Πλαστικά Θράκης: Εκρηκτική άνοδος 905% στα κέρδη του 2020-

Αύξηση 905% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Πλαστικά Θράκης το 2020 που διαμορφώθηκαν στα 37,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 13,9% στα 339,72 εκατ. ευρώ με τα προσαρμοσμένα EBITDA να είναι αυξημένα κατά 147% στα 76,55 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα έχει επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του Ομίλου δεν επηρεάστηκε αρνητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντιθέτως, ο Όμιλος προχώρησε σε ένα αποτελεσματικό πλάνο ενεργειών, διασφαλίζοντας την αναγκαία ρευστότητα, επεκτείνοντας την πελατειακή και προϊοντική του βάση και υλοποιώντας λελογισμένες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να καταφέρει να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική του θέση σε όλα τα επίπεδα.

Αναφορικά με την παραγωγική λειτουργία, το σύνολο των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου εξακολούθησαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, χωρίς να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόβλημα από την εξάπλωση της πανδημίας, ως προς την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου, αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων προστασίας που έλαβε ο Όμιλος από το ξεκίνημα της πανδημίας.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

- Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας.

- Ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενες με προϊόντα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία.

- Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.

- Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.

- Διακύμανση τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα.

- Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου. Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονταιτα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου στη χρήση 2020 σε σχέση με τη χρήση 2019. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

Στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες συνολικής αξίας € 4.065 χιλ., εκ των οποίων δαπάνες αξίας € 3.133 χιλ. αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low LTD. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα. Επίσης δεν περιλαμβάνονται δαπάνες αξίας € 162 χιλ. της Thrace Nonwovens & Geosynthetics Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. από την μεταφορά παγίων της Thrace Linq Inc στις εγκαταστάσεις της, καθώς και το έκτακτο βοήθημα προς το προσωπικό αξίας € 780 χιλ.

Αναφορικά με τα Κέρδη προ Φόρων, ο Όμιλος εντός του 2020 κατόρθωσε να ανταποκριθεί στη σημαντικά αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, εκμεταλλευόμενος τις τεχνολογικές δυνατότητες των σύγχρονων γραμμών παραγωγής του, τα διαθέσιμα δίκτυα πωλήσεων και πραγματοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις (όπως αναφέρεται ανωτέρω). Τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε €52,1 εκατ., εκ των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα €22,7 εκατ. ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 45.318 χιλ.(στις 31.12.2020 ανήλθε σε 38.210 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 54,3%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,22 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019 και το δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται σε 0,55 στις 31.12.2020, ενώ η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 2,91 στις 31.12.2019.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2020 ανήλθε σε 174.583 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019

Οι προβλέψεις για φέτος

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η διάρκεια της πανδημικής κρίσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους έχει διαμορφώσει συνθήκες αβεβαιότητας στο ευρύτερο μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Εν τούτοις η έναρξη και η επιταχυνόμενη εξέλιξη των εμβολιασμών επιτρέπει την ύπαρξη αισιοδοξίας για την αποτελεσματική και οριστική αντιμετώπιση της πανδημίας στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εκτιμηθεί το ακριβές χρονικό σημείο επίτευξης του εν λόγω στόχου. Τα παραπάνω διαμορφώνουν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις τόσο για την πορεία των οικονομιών άμεσα, αλλά και ειδικότερα μετά τη λήξη των μέτρων υποστήριξης προς τους οικονομικά πληγέντες από την πανδημία. Ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς τους δυνητικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις αυτών, χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα έχει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στο μέλλον. 

Αναφορικά με την πορεία του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση, το ξεκίνημα της χρονιάς με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, φαίνεται να αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης τόσο όσον αφορά το προϊοντικό μίγμα όσο και τα επίπεδα κερδοφορίας. Παράλληλα, η εμφάνιση ελλείψεων βασικών πρώτων υλών από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, δημιουργεί πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές και ραγδαία αύξηση στις τιμές όλων των βασικών πρώτων υλών.

Πρώτο μέλημα του Ομίλου ήταν και παραμένει η απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας του και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταπόκριση στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, γεγονός που έως σήμερα έχει επιτευχθεί με απόλυτη επιτυχία. Οι Διοικήσεις όλων των εταιρειών του Ομίλου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντισταθμίσουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά, έχοντας επιτύχει μέχρι σήμερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Συνεπεία των ανωτέρω, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του πρώτου τριμήνου παραμένει ικανοποιητική, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και κερδοφορίας, παρά τη διαμόρφωση δυσμενέστερων μακροοικονομικών συνθηκών στην αγορά. Για το σύνολο του έτους 2021, η αβεβαιότητα που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά καθιστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάθε πρόβλεψη επισφαλή.

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και της αναγκαίας ρευστότητας, η περαιτέρω ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης, σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας και η έγκαιρη ανάληψη των απαραίτητων δράσεων, όπου απαιτείται, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτού. Η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες και εργάζεται αδιάλειπτα προς αυτή την κατεύθυνση.