Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2,563 δισ. της Alpha Bank

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2,563 δισ. της Alpha Bank

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, συνολικού ποσού 2,563 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού 2,563 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων Μετόχων, (α) με την καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.552.169.172 ευρώ διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές και (β) διά κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ποσού 1.010.830.828 ευρώ στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise). 

Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας στην από 24/11/2015 συνεδρίασή του πιστοποίησε την καταβολή του ποσού, κατόπιν της πλήρους καλύψεως αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού 384.450.000 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης και ποσού 2.178.550.000 ευρώ στο αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Υπενθυμίζεται ότι στην από 14/11/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν:

i. η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλης ονομαστικής μετοχής λόγω συνενώσεως (reverse split) με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (με σχέση 50 παλαιές μετοχές προς μία καινούργια), ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης Κοινής Μετοχής να ανέλθει σε Ευρώ 15,00 και

ii. εν συνεχεία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30 και πίστωση του αποδεσμευομένου εκ της μειώσεως ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920

Στις 24/11/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό πρωτοκόλλου 120318, η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης συνεπεία της Συνενώσεως καθώς και της Αυξήσεως.

Κατόπιν, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται πλέον στο ποσό των 461.064.360 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.536.881.200 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Η ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της τράπεζας.