Τρίτη 19 Μαΐου 2020, 00:02

Μιχαήλ Μιχαηλίδης
-A +A

Liberal Markets - «Το βαρόμετρο του ΧΑ»: Καρέλιας: To «διαμάντι» της ελληνικής αγοράς

Τρίτη 19 Μαΐου 2020, 00:02
Καρέλιας: To «διαμάντι» της ελληνικής αγοράς

Η ορμή της επιδημιολογικής κρίσης φαίνεται να έχει ανακοπεί, αλλά το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί συνεχίζει να προβληματίζει τις κοινωνίες, που ψάχνουν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και ευελιξία στα νέα δεδομένα. Μέχρι να υπάρξει σαφής «απάντηση» της παγκόσμιας κοινότητας μέσω ενός φαρμάκου ή ακόμα καλύτερα ενός εμβολίου, ο κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, τις τηλεδιασκέψεις, τις αγορές μέσω διαδικτύου, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τη διαφοροποίηση των μοντέλων στον τουρισμό και τη στροφή προς την κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων.

Οσον αφορά την ελληνική αγορά, ο οίκος Moody's άφησε για αργότερα την αξιολόγηση του αξιόχρεου της χώρας, ενώ ο οίκος Morgan Stanley Capital International προέβη σε αναθεώρηση των δεικτών του αφαιρώντας τρεις ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Alpha και Eurobank) και τη μετοχή του Τιτάνα από τον βασικό δείκτη Global Standard.

Σε αυτή την αγορά που παλινωδεί κουβαλώντας τα προβλήματα κυρίως των ελληνικών τραπεζών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κατά πόσον η πρόταση για δημιουργία μιας «bad bank» θα μπορούσε να επιλύσει οριστικά το θέμα, ξεχωρίζει μια εταιρεία που θέτουμε στο μικροσκόπιο για την ισχυρή χρηματοοικονομική της διάρθρωση, την αμυντική της συμπεριφορά, αλλά και τη συμπεριφορά της διοίκησής της.

Η εταιρεία Καρέλιας και οι θυγατρικές της εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στη χονδρική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ήτοι σιγαρέτων, πούρων και κομμένου καπνού. Οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται σε Βουλγαρία, Τουρκία, Αγγλία και Βέλγιο εκτός της «Καρέλια Επενδυτική Ανώνυμος Εταιρεία» και περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Η Καρέλιας διανέμει τα σήματά της σε περισσότερες από 65 χώρες στον κόσμο, κατέχοντας το 0,32% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Στα δημοσιευμένα αποτελέσματα της χρήσης του 2019, ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς ΕΦΚ) κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 216 εκατ. €, αυξημένος κατά 3,84% σε σχέση με το 2018. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, συναλλαγματικών διαφορών και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 87,04 εκατ. €, αυξημένα κατά 3,70% σε σύγκριση με το 2018. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 67,40 εκατ. €, μειωμένα κατά 14,70% σε σύγκριση με το 2018. Η φαινομενική ανισορροπία οφείλεται και δικαιολογείται από το γεγονός της επιστροφής, κατά το έτος 2018 από το ελληνικό Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή ευνοϊκών για την εταιρεία δικαστικών αποφάσεων, ποσών προστίμων, ΕΦΚ και ΦΠΑ ύψους 15,42 εκατ. €.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 31.12.2019, μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανέρχονται σε 513 εκατ. €, έναντι 471,8 εκατ. € του τέλους της χρήσης του 2018. Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.2019 ανήλθε στα 580 άτομα, ενώ την προηγούμενη χρονιά ανερχόταν στα 542 άτομα. Οσον αφορά τις πωλήσεις στο εξωτερικό, παρατηρήθηκε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αύξηση στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στις χώρες της Αφρικής και της Απω Ανατολής.

Το πρώτο δίμηνο του έτους διαφάνηκε ιδιαίτερα θετικό, η έλευση όμως της πανδημικής κρίσης ανάγκασε την εταιρεία να προβεί σε σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ματαιώνοντας όλα τα ταξίδια των στελεχών εκτός Ελλάδας και ακυρώνοντας τη συμμετοχή της σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις όπου η εταιρεία συμμετείχε είτε ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης. Σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία των προϊόντων της εταιρείας προς τις αγορές, αλλά και την εισαγωγή πρώτων υλών, υπήρξε επανασχεδιασμός των μεταφορών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού. Στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία αποφάσισε την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την δωρεά 50 πλήρως εξοπλισμένων κλινών ΜΕΘ.

Οσον αφορά τα μεγέθη για το υπόλοιπο της φετινής χρήσης, η εταιρεία δεν μπορεί να αποκλείσει μια μείωση όγκου της τάξης του 10%-15% στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, καθόσον είναι εξαιρετικά αβέβαιο πότε θα υπάρξει πλήρης άρση των εθνικών lockdowns και κυρίως πότε θα αποκατασταθεί η ταξιδιωτική κίνηση. Το πλήγμα στον τουρισμό αναδεικνύει και τα προβλήματα στον χώρο των Duty Free, που αποτελεί με βάση τα στοιχεία του 2019 το 16% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας και υπολογίζεται ότι για κάθε μήνα αναστολής λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων η απώλεια σε επίπεδο κερδοφορίας της ανέρχεται περίπου σε 1,4 εκατ. ευρώ.


Να επισημανθεί ότι η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 472 εκατ. €, ενώ τα διαθέσιμα άμεσης ανάληψης σε 175 εκατ. €. Οι επενδύσεις της σε αμοιβαία κεφάλαια ανέρχονται σε 42 εκατ. €, ενώ οι προθεσμιακές της καταθέσεις σε 79 εκατ. €. Επομένως είναι σαφές ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούν να απορροφηθούν χωρίς να διαταραχθεί στο ελάχιστο η βιωσιμότητά της.

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων σε χρεόγραφα την 31.12.2019 ανήλθε στα 443 εκατ. €, αυξημένα κατά 39 εκατ. € σε σχέση με τη χρήση του 2018. Υψηλό είναι και το προτεινόμενο μέρισμα στα 9,4 € ανά μετοχή, με μια απόδοση της τάξης του 3,5% με τις σημερινές τιμές. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 717 εκατ. €.

Εν κατακλείδι, πρόκειται για μια εταιρεία-κόσμημα για το ελληνικό Χρηματιστήριο και ίσως η διοίκηση θα μπορούσε να σκεφτεί τη μεγαλύτερη διασπορά των μετοχών της μέσω ενός split, που θα αυξήσει και την εμπορευσιμότητά της και θα προσδώσει καλύτερα χαρακτηριστικά στη χρηματιστηριακή της συμπεριφορά.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 16 Μαΐου.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα