Πρωτόκολλο Συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής και ΕΚΔΔΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής και ΕΚΔΔΑ

Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και προκειμένου να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες της αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Αν. Καθηγήτρια, Ιφιγένεια Καμτσίδου, υπέγραψαν σήμερα Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων που θα ανταποκρίνονται στους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωτικές αλλαγές της Περιφέρειας Αττικής και θα αποβλέπουν στην εφαρμογή μεταρρυθμιστικών και καινοτόμων σχεδίων. Επίσης, προβλέπει δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε καλές πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και συνέργειες τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία.

Ειδικότερα, οι επιμορφωτικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση των γνώσεων και την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και εξειδικεύονται στους ακόλουθους θεματικούς τομείς του Δημοσίου Management, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Οικονομικών, της Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Πολιτικής και της Αγροτικής Οικονομίας.

Τέλος, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει τη δυνατότητα αξιοποίησης μεθόδων έρευνας ικανοποίησης των πολιτών πριν και μετά την επιμόρφωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας, καθώς και δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Οι δράσεις αυτές, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και σπουδαστριών σε μονάδες της Περιφέρειας, εκπόνηση εργασιών σε εφαρμοσμένα θέματα ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, αξιοποίηση της δικτύωσης με φορείς της αυτοδιοίκησης εντός και εκτός Ελλάδας για μετάδοση και διάχυση της γνώσης κ.ά.

Ερωτηθείσα σχετικά η Περιφερειάρχης, τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με την Περιφέρεια Αττικής, σηματοδοτεί μια προσπάθεια, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε έναν ευρύτερο αγώνα. Στον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση. Έναν αγώνα για μια Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική, απαλλαγμένη από τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες της κοινωνίας».

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ