ΔΕΔΔΗΕ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων

ΔΕΔΔΗΕ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου:

· Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

· Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ

· Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ

· Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ

· Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ

· Δασοπόνων ΤΕ

· Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ

· Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ

· Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων ΔΕ

· Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.