Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Παράγοντας μόχλευσης για περαιτέρω επενδύσεις οι ισχυρές επιδόσεις στον τομέα ESG

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Παράγοντας μόχλευσης για περαιτέρω επενδύσεις οι ισχυρές επιδόσεις στον τομέα ESG

print_article
Το πρώτο -και ως σήμερα το μόνο- αεροδρόμιο στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα

Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη που σημείωσε φέτος η εισηγμένη, σε συνδυασμό με τις δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει σε όλα τα επίπεδα, δημιουργούν γόνιμο υπόβαθρο για περαιτέρω επενδύσεις και στον τομέα του ESG.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες έρευνες, οι ‘μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις’ των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής, αλλά ταυτόχρονα και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, όχι μόνο συνεισφέρουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία ενός εργασιακού οικοσυστήματος διαφανούς και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, αλλά αποτελούν σημαντικό εργαλείο αποτίμησης της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας τους, επιδρώντας θετικά και στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που πρώτες τοποθέτησαν τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης εταιρικής στρατηγικής τους και κατά συνέπεια σε όλες τις βασικές πτυχές της λειτουργίας τους.  

Για τον Αερολιμένα, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα, και την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ευθυγραμμισμένου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ηθικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, διαμορφώνοντας αμοιβαία οφέλη τόσο για την εταιρεία και τους ανθρώπους της, όσο και ευρύτερα για την κοινωνία.

Ειδικά στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, συνειδητοποιώντας το μέγεθος του αποτυπώματος που μπορεί να δημιουργήσει στον τομέα αυτό, ο ΔΑΑ εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών, πρακτικών και δράσεων, υιοθετώντας συχνά διαδικασίες που ξεπερνούν την απλή εταιρική συμμόρφωση.

Ο οδικός χάρτης προς μηδενικές εκπομπές

Ήδη από το 2016, ο ΔΑΑ, ενεργό μέλος στο εθελοντικό πρόγραμμα για τη Διαχείριση & Μείωση των Εκπομπών  Άνθρακα των Αεροδρομίων (Airport Carbon Accreditation) του  Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης, είναι το πρώτο -και έως και σήμερα παραμένει το μοναδικό- αεροδρόμιο με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα στην Ελλάδα.

Από το 2019, η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει αναλάβει με την πρωτοβουλία «Route 2025» τη δέσμευση για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (NetZero Carbon) για τις εκπομπές υπό τον άμεσο έλεγχό του μέχρι το 2025, πολύ πριν από το στόχο του 2050 που έχει ανακοινωθεί από το ACI Europe.

Το 2023 η εταιρεία πιστοποιήθηκε στο τελικό στάδιο 4+ «Μετάβαση» του προγράμματος Airport Carbon Accreditation, το οποίο περιλαμβάνει υπολογισμό εκπομπών από περισσότερες πηγές και σύνταξη σχεδίου δράσης για τρίτα μέρη, με στόχους και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους.

Η πιστοποίηση αποδεικνύει ότι ο φιλόδοξος στόχος του 2025 που ορίζει μηδενικές εκπομπές άνθρακα και αποκλειστική κατανάλωση καθαρής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, είναι εφικτός για τον ΔΑΑ.

Αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση

Τον Απρίλιο του 2023, ο ΔΑΑ εγκαινίασε το μεγαλύτερο αυτοπαραγωγικό φωτοβολταϊκό εργοστάσιο στην Ελλάδα, μια επένδυση με σημαντικό αποτύπωμα που ενισχύει την ταυτότητα της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο των 16 μεγαβάτ παράγει ήδη το 45% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ετησίως η εταιρεία του αεροδρομίου, που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κοντά στις 27.500 μεγαβατώρες, ισοδύναμες με την κατανάλωση 6.650 νοικοκυριών.

Μαζί με το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο του αεροδρομίου, 8 MW, το οποίο λειτουργεί από το 2011, και σε συνδυασμό με την επόμενη φάση του έργου -που εκτιμάται ότι θα είναι μια επιπλέον εγκατάσταση 35,5 MW προς ολοκλήρωση έως το 2025- ο ΔΑΑ θα έχει εξασφαλίσει την παραγωγή του συνόλου ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται ετησίως μέχρι το 2046, οπότε και λήγει η σύμβαση παραχώρησης της εταιρείας, μεγιστοποιώντας την αυτοκατανάλωση μέσω της χρήσης αποθήκευσης με μπαταρίες.

Ενεργοποιώντας την αυτοδέσμευση των τρίτων μερών

Η δέσμευση του ΔΑΑ για την επίτευξη των στόχων αντανακλάται στην αυστηρή Εταιρική Περιβαλλοντική Πολιτική που έχει καταρτίσει, η οποία διέπει το σύνολο των εταιρικών διαδικασιών και ισχύει για τη διοίκηση, τους εργαζομένους, αλλά και τους συνεργάτες και όσους φορείς αλληλεπιδρούν με την αεροδρομιακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρακολουθούνται ενδελεχώς τόσο εντός του αεροδρομίου όσο και στις γειτονικές περιοχές, στο πλαίσιο της παρακολούθησης ποιότητας των υπόγειων υδάτων, της διαχείρισης απορριμμάτων, της διατήρησης της βιοποικιλότητας της περιοχής και της μείωσης του παραγόμενου θορύβου από τις δραστηριότητες του αεροδρομίου.

Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συμμετόχους, εφαρμόζονται πρωτοβουλίες οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης κι ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, σε όλα τα επίπεδα, με την αεροδρομιακή κοινότητα, τις κυβερνητικές αρχές και το ευρύ κοινό.

Στις ενέργειες αυτές εντάσσονται και η μελέτη Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου που υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές ο ΔΑΑ, καθώς και η εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» στη διαχείριση απορριμμάτων στο Αεροδρόμιο και στην ενίσχυση του ποσοστού ανακύκλωσης σε επίπεδα που ξεπερνούν το 72% σε σχέση με μόλις 3% το 2001, όταν είχε ξεκινήσει η λειτουργία του Αεροδρομίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Αεροδρομίου (ΣΠΔ), προβλέπεται και η δέσμευση όλων των μείζονων τρίτων μερών που λειτουργούν στο αεροδρόμιο για πιστοποίηση των δικών τους ΣΔΠ σύμφωνα με τους κανονισμούς του προτύπου ISO:14001 ή/και του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).

Το 2022 μάλιστα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και ο πρώτος ετήσιος έλεγχος επιτήρησης του ΣΠΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015,  με ισχύ έως το τέλος του 2024.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου STARGATE: Sustainable Airports, the Green Ηeart of Europe, στο οποίο ο ΔΑΑ συμμετέχει μαζί με τα αεροδρόμια των Βρυξελλών, της Βουδαπέστης και της Τουλούζης, έχει καταρτιστεί σχέδιο και υλοποιούνται έργα με έμφαση στην ανάπτυξη Digital Twin για ενεργειακή απόδοση στην υποδομή, στα ηλεκτρικά επιχειρησιακά οχήματα στην πίστα, στις ψηφιακές λύσεις για αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων που θα βελτιώσουν την απόδοση και θα μειώσουν τις εκπομπές, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμου.

Στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, επίσης, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργαζομένων, των μελών της αεροδρομιακής κοινότητας και των μελών της τοπικής κοινωνίας.

Το Σχέδιο Κοινωνικής Δέσμευσης του Αεροδρομίου εστιάζει στην παροχή υποστήριξης σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση της εταιρικής και τοπικής κοινότητας με προγράμματα εκπαίδευσης, εθελοντισμού και παροχή θετικών κινήτρων, όπως υποτροφίες και χρηματικά βραβεία.

Από την αρχή της λειτουργίας του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανταποκρίνεται με επιτυχία στο τρίπτυχο στόχοι-προκλήσεις-αποτέλεσμα, με όρους βιωσιμότητας, ξεκλειδώνοντας ορόσημα που πιστοποιούν την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιωσιμότητας νωρίτερα από ό,τι προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης και φροντίζοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αποτύπωμα σε όλη την αλυσίδα του ταξιδιού του επιβάτη που περνά από το αεροδρόμιο.

Η στρατηγική αυτή πιστοποιεί όχι μόνο την ουσιαστική συμβολή του ΔΑΑ στην ανάδειξη της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού, αλλά πιστοποιεί την ευρωστία και την ανταγωνιστικότητά του στη διεθνή αεροπορική κοινότητα, προσελκύοντας ακόμη περισσότερες άμεσες και έμμεσες επενδύσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό αναπτυξιακό πρόσημο.