Alpha Bank: Κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση έως το 2025

Alpha Bank: Κέρδη 1,9 δισ. ευρώ και πιστωτική επέκταση έως το 2025

Σε νέες εκταμιεύσεις δανείων περίπου 14 δισ. ευρώ στην τριετία 2023-2025  (διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια) στοχεύει μεταξύ άλλων η Alpha Bank. Η τράπεζα στοχεύει σε καθαρή πιστωτική επέκταση 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2025 και διαθέτει ήδη χαρτοφυλάκιο υγιών δανείων 17 δισ. ευρώ, με πελάτες περισσότερες από 5.000 κορυφαίες εταιρίες στη χώρα. Όπως είπε ο CEO του Ομίλου Alpha, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα έχει θέσει στόχο για αύξηση των δανείων κατά 25% ετησίως και αύξηση των εσόδων της κατά 5%.

Ο Όμιλος προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό πάνω από 20% μέχρι το 2025, αυξάνοντας την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 12%, στην τριετία. Οι επιδόσεις αυτές θα δημιουργήσουν κεφάλαια 2,3 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,4 δισ. ευρώ περισσότερα από το στόχο για αύξηση ιδίων κεφαλαίων CET1 με αποτέλεσμα η Alpha Bank να διανείμει με τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών αρχών γενναία μερίσματα στους μετόχους της. 

Τους στόχους αυτούς έθεσε, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της Alpha Bank και ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης παρουσιάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου σε επενδυτές και αναλυτές διεθνών οίκων κατά τη διάρκεια του Investor Day. Ειδικότερα, οι επικαιροποιημένοι στόχοι της Alpha Bank για το 2025 προβλέπουν: 

 • Ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%.
 • Αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Αύξηση των εσόδων ανά Relationship Manager κατά 10%
 • Σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ με 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας και πετυχαίνοντας απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%. Ειδικότερα προβλέπεται:

Ανάπτυξη

 • Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS)  περισσότερο από 20% σε ετήσια βάση με συνολικό ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) μεγαλύτερος από 0,3 ευρώ ανά μετοχή έως το 2025
 • Αύξηση των εσόδων περίπου κατά 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε 2,3 δισ. ευρώ, έως το 2025 
 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) περισσότερο από 12% το 2025, υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου
 • Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (θα υποχωρήσει στην Ελλάδα  κάτω από 35%)
 • Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε λιγότερο από 70 μονάδες βάσης
 • Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET12) σε επίπεδο Ομίλου περισσότερο από 16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022) 

Διαχείριση εποπτικών κεφαλαίων

 • Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους 1,9 δισ. ευρώ και μετατροπής 0,4 δισ. ευρώ, αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA)
 • Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου σε περισσότερο από 7 δισ. το 2025
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων από ΜΕΑ και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες
 • Αύξηση του Δείκτη ιδίων κεφαλαίων FL CET1 στο περίπου 16% το 2025 

Δημιουργία αξίας για τους μετόχους

 • Συνολικά 1,4 δισ. κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET13 της Διοίκησης που επιτρέπουν τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους
 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους
 • Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA).
 • Επανέναρξη καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις εποπτικές αρχές.
 • Πρόβλεψη για Ενσώματη Λογιστική Αξία άνω των 7 δισ. ευρώ, έως το 2025. 

Υπεύθυνη τραπεζική για βιώσιμη ανάπτυξη

 • Η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance
 • Συνολικά 3 δισ. βιώσιμες χρηματοδοτήσεις για το 2023-2025 και  ολοκληρωμένη στρατηγική ESG, υποστηριζόμενη από μετρήσιμους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs), που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποδοχών.

Το μήνυμα του CEO Βασίλη Ψάλτη, στους επενδυτές και μετόχους της Alpha

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. 
Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. 

Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό. 

Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ. ευρώ, τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές. 

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία. 

Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας».