8ος χρόνος, ημέρα 2476η
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 25,1 εκατ. ευρώ - Θα καλυφθεί από την Eurobank

Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 25,1 εκατ. ευρώ - Θα καλυφθεί από την Eurobank

H Trastor σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 25.100.000 ευρώ.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή του από 28.06.2022 ληφθέντος δανείου και αφετέρου για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας.