Στην εξώδικη επιτροπή προσφεύγουν εκατοντάδες επιχειρήσεις

Στην εξώδικη επιτροπή προσφεύγουν εκατοντάδες επιχειρήσεις

Ξεκινάει προσεχώς η επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών την εξέταση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες δεκάδες επιχειρήσεις αναμένεται να «φύγουν» από τα δικαστήρια και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στην επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η αίτηση τους θα γίνει δεκτή.

Στην περίπτωση αυτή εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν και συμβιβαστούν εφόσον προκύψει πρόσθετος φόρος θα έχουν έκπτωση από 35% έως 75%, καταβάλλοντας μάλιστα τους φόρους σε δόσεις. Το ενδιαφέρον όπως υποστηρίζουν από το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να είναι μεγάλο σημειώνοντας ότι θα τονωθούν ταυτόχρονα και τα έσοδα του προϋπολογισμού καθώς τα ποσά των φορολογικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι φορολογούμενοι σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων μπορεί να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης διαφορών:

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

– Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

– Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

– Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η επιτροπή μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον φορολογούμενο. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών. Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υπογραφή του.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Για παράδειγμα, εφόσον το ποσό καταβληθεί σε μία δόση, το ποσοστό της έκπτωσης φθάνει το 75%. Ειδικότερα:

Αριθμός                         Ποσοστό
δόσεων                         έκπτωσης (%)

1                                              75
2 – 4                                        65
5 – 8                                        55
9 – 12                                      50
13 – 16                                    45
17 – 20                                    40
21 – 24                                    35

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.