ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1988η
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

Σε αύξηση κεφαλαίου προχωρά η Π.Γ. Νίκας - Το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες

Σε αύξηση κεφαλαίου προχωρά η Π.Γ. Νίκας - Το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες

Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά την Παρασκευή το απόγευμα, η Π.Γ. Νίκας ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου έως ποσού 1.594.624,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μια νέα μετοχή για κάθε τρεις παλαιές.

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2020, η περίοδος άσκησης προτίμησης θα διαρκέσει από 27/11 έως και 10/12, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε από 27/11 έως 7/12.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, θα εκδοθούν και θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 13.288.535 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 εκάστη και τιμή διάθεσης ευρώ 0,75 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ 6.378.496,80 και θα διαιρείται σε 53.154.140 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ευρώ 9.966.401,25. Η υπέρ το άρτιο διάφορα ύψους έως ευρώ 8.371.777,05 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Όπως προαναφέρθηκε, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 24η.11.2020. Από την ίδια ημερομηνία (24.11.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της Νίκας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 25η.11.2020 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 27η.11.2020 έως και την 10η.12.2020.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους, ενώ επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 07ης.12.2020.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 10.12.2020) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.