Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή μείωση 37% στα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο

Μείωση στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, ενώ αύξηση σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών του για το εννεάμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν κατά 37% φτάνοντας τα 8,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 13,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2016. Ταυτόχρονα, αύξηση της τάξεως 7,9% σημείωσαν τα έσοδα αγγίζοντας τα 243,2 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσεως, τα αποτελέσματα του ομίλου στη διάρκεια
του γ' τριμήνου της χρήσεως, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, επηρεάσθηκαν σε μικρότερο
βαθμό τόσο από την υστέρηση της μετακύλισης της αύξησης των τιμών των α' υλών στις τιμές πώλησης των
προϊόντων, όσο και από το κόστος των ενεργειών για τη διάθεση των αυξημένων όγκων παραγωγής. Η εν λόγω
βελτίωση σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ποσοστού αύξησης του κύκλου εργασιών αναμένεται να επηρεάσει
ανάλογα και τα αποτελέσματα του ομίλου για το σύνολο της χρήσεως 2017.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2017 ανήλθε σε 134,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 56,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 60,4 εκατ. ευρώ στις 30.06.2017 και 54,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,42 στα ίδια σχεδόν
επίπεδα σε σχέση με τις 31.12.2016.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου 2017-2018 το συνολικό ύψος του οποίου θα ξεπεράσει τα
30 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2017 υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.