ΓΔ: 886,33 -8,37 (-0,94 %)

Τζίρος: 19,20 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2020η
Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

ΓΔ: 886,33 -8,37 (-0,94 %)

Τζίρος: 19,20 εκατ. €   RT

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 24,6 εκατ. ευρώ και νέο ΔΣ

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 24,6 εκατ. ευρώ και νέο ΔΣ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης που έγινε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ενώ ορίστηκε και το νέο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης. 

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.641.280 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 24.415.967 ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πλαστικά Κρήτης κατά 24.641.280 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 ευρώ.

Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 32.855.040 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ.

Ακολούθως, διεξήχθη ψηφοφορία, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε με 24.415.967 ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του συνόλου των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«……Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280), με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ (32.855.040) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας».

Εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό συμβούλιο 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2020 εκλέχθηκαν, εξάλλου, ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, οι:

-Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού,

-Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου,

-Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ και

-Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών του μελών ως εξής:

1)Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

2) Κατίνα – Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος),

3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

5) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος ( μη εκτελεστικό)

6) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)

7) Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)

8) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)

9) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)

10) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

11) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

12) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

13) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Μετά την έγκριση από την Συνέλευση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 16ης Οκτωβρίου, για την προσωρινή αντικατάσταση των κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη του Γεωργίου και Δημήτριου Αρμάου του Αλεξάνδρου από τους Νικόλαο Μυρτάκη και Μιχαήλ Περάκη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2020 εξέλεξε και όρισε αυτούς ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.