Γ. Περιστέρης: Βάζουμε πλάτη, συνεχίζουμε να επενδύουμε!

Γ. Περιστέρης: Βάζουμε πλάτη, συνεχίζουμε να επενδύουμε!

Το μήνυμα ότι σε μια συγκυρία σαν αυτή, όπου η ελληνική οικονομία έχει περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη τις επενδύσεις, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα και στην καθαρή ενέργεια, διατηρώντας ταυτόχρονα το σύνολο των διαθεσίμων του ομίλου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, έστειλε κατά την γενική συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Περιστέρης.

«Μπορούμε περήφανα να ισχυριστούμε ότι και σε αυτή τη συγκυρία βάζουμε πλάτη! Είμαστε και πάλι σε θέση να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και κατά την διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Περιστέρης, προσθέτοντας ότι με τις νέες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του ομίλου σε λειτουργία ή υπό κατασκευή ανέρχεται πλέον στα 1938 MW. Εξέλιξη που σημαίνει ότι ο στόχος των 2.000 MW σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας θα επιτευχθεί νωρίτερα του 2025, όπως προέβλεπε το αρχικό πλάνο.

Επεσήμανε ότι ο όμιλος διερευνά νέες επενδυτικές προτάσεις κι επιλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι φέτος η συνολική καταβολή μετρητών προς τους μετόχους θα είναι αυξημένη κατά περίπου 15% σε σχέση με το 2019 - χρονιά κατά την οποία είχε επίσης αυξηθεί κατά περίπου 15% έναντι του 2018- τονίζοντας ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στην μετά - COVID19 εποχή για μια σειρά από λόγους:

  • Υπάρχουν έτοιμες, πλήρως αδειοδοτημένες (με άδεια εγκατάστασης) επενδύσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος  περίπου 2.400 MW, ενώ άλλα  περίπου 5.800 MW έργων ΑΠΕ έχουν πλήρη περιβαλλοντική  αδειοδότηση (ΑΕΠΟ). Δηλαδή, συνολικά  περίπου 8.200 MW έργων ΑΠΕ, επενδυτικού ύψους της τάξης των 8,5 - 9 δις ευρώ, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση, έστω σε βάθος της επόμενης 3ετίας.
  • Στις επενδύσεις αυτές μπορούν να προστεθούν, μόλις θεσπιστεί το επί μακρόν κυοφορούμενο θεσμικό τους πλαίσιο, επιπλέον τουλάχιστον 1.000 MW έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (αντλησιοταμιευτικά, υβριδικά), επενδυτικού ύψους 1,5 - 2 δις ευρώ, τα οποία επίσης είναι αδειοδοτικά ώριμα για υλοποίηση.
  • Αρρηκτα συνδεδεμένο με τις ως άνω επενδύσεις ΑΠΕ είναι και το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ (σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές), για τη σταδιακή υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά Β. Αιγαίου), συνολικού ύψους 2 - 2,5 δις ευρώ, με άμεση προοπτική τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης. 
  • Τα παραπάνω έργα ΑΠΕ, ιδίως τα αιολικά, τα υδροηλεκτρικά και τα  αντλησοταμιευτικά, έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία: της τάξης του 50% τα αιολικά, του 70% τα υδροηλεκτρικά  και του 75% τα αποθηκευτικά - αντλησοταμίευσης.
  • Τα έργα ΑΠΕ έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή για την εθνική οικονομία και απασχόληση. Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη μελέτη του διεθνούς οργανισμού IRENA που μόλις κυκλοφόρησε (“Global Renewables Outlook 2020»), οι επενδύσεις σε ΑΠΕ επιστρέφουν στην οικονομία €3-8 (ανάλογα με την τεχνολογία και τις τοπικές συνθήκες) για κάθε 1€ που επενδύεται σε αυτές, ενώ μπορούν να τετραπλασιάσουν τον αριθμό απασχολούμενων στον τομέα, σε ένα μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Αρκετά από τα ως άνω έργα ΑΠΕ έχουν και σημαντικά πρόσθετα οφέλη, είτε περιβαλλοντικά/οικονομικά, όπως τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας/βιοαερίου, είτε τουριστικής αναβάθμισης/σταθεροποίησης του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά και αποθηκευτικά έργα.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Συνήλθε σήμερα, 29/04/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν 151 Μέτοχοι κομιστές 85.521.024 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,07 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 85.462.547 υπέρ (99,93 % επί των παρισταμένων) και αποχή 58.477 (0,07 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2019 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 85.397.639 υπέρ (99,86 % επί των παρισταμένων), και 120.385 κατά (0,14 % επί των παρισταμένων) και αποχή 3.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή μερίσματος 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 19.060.173,06 € για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρου 160 του Ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 85.518.024 υπέρ, η καταβολή αμοιβών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των Επιτροπών για τη χρήση 2019, συνολικού ποσού 700.000 €, από τα φορολογηθέντα κέρδη της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 85.043.517 υπέρ (99,44 % επί των παρισταμένων) και 400.000 κατά (0,47 % επί των παρισταμένων) και αποχή 77.507 (0,09 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη, Γεωργίου Κούβαρη, Gagik Apkarian και Γεωργίου Μέργου.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 85.040.517 υπέρ (99,44 % επί των παρισταμένων) και 403.000 κατά (0,47 % επί των παρισταμένων) και αποχή 77.507 (0,09 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Ανακοινώθηκε, με ψήφους 84.093.587 υπέρ (98,33 % επί των παρισταμένων) και 1.427.437 κατά (1,67 % επί των παρισταμένων), η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 2ας Απριλίου 2020, σύμφωνα με τον ν. 4548/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του κ. Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασίλειου Δεληκατερίνη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2022.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 79.710.475 υπέρ (93,21 % επί των παρισταμένων) και 5.810.549 κατά (6,79 % επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της έκθεσης αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία δεν καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 κατ’ εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2019.

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε, με ψήφους 85.072.034 υπέρ (99,47 % επί των παρισταμένων) και 448.990 κατά (0,53 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2019 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 83.890.561 υπέρ (98,09 % επί των παρισταμένων) και 1.627.463 κατά (1,90 % επί των παρισταμένων) και αποχή 3.000 (0,00 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2022, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 78.098.939 υπέρ (91,32 % επί των παρισταμένων) και 7.422.085 κατά (8,68 % επί των παρισταμένων), την αναθεώρηση και παράταση της διάρκειας για τέσσερα (4) έτη, της εγκεκριμένης από την Ε.Γ.Σ. της 18.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Επί του 10ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις καθώς και την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.