Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Έλαστρον Αγροτική από την Θερμοκήπια Θράκης

Εγκρίθηκε και υπεγράφη από την κατά 100% θυγατρική της Πλαστικά Θράκης, Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Έλαστρον ΑΕΒΕ, Έλαστρον Αγροτική, Εμπορική, Βιομηχανική ΑΕ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, με βάση το εγκριθέν ως άνω ΣΣΣ, τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών όρισαν ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Σημειώνεται πως η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. 

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι δύο εταιρείες, η συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη τους.