ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2018η
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

BIOKΑΡΠΕΤ: Διαχειρίσιμη πτώση οικονομικών μεγεθών το 2020 - Στροφή στην πράσινη ενέργεια

BIOKΑΡΠΕΤ: Διαχειρίσιμη πτώση οικονομικών μεγεθών το 2020 - Στροφή στην πράσινη ενέργεια

Μείωση των καθαρών πωλήσεων κατά 2% κατέγραψε ο όμιλος της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατά την χρήση του 2020 στα €123,24 εκατ., ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε €9,66 εκατ. αυξημένα κατά 1,35%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,24 εκατ. από €1,27 εκατ. την αντίστοιχη χρήση 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος.

Κύκλος εργασιών

- Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 123,24 εκατ.€ έναντι 125,75 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019, μείωση κατά 2,00%.

- Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 68,80 εκατ. € έναντι 71,38 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019. Μείωση κατά 3,61%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,82% του συνολικού τζίρου. 

- Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 54,45 εκατ. € έναντι 54,38 εκατ.€ το 2019.  Παραμένουν αμετάβλητες.

EBITDA: Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 9,66 εκατ.€, έναντι 9,53 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019. Αύξηση κατά 1,35%.

Κέρδη προ φόρων: Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2020 0,76 εκατ.€ έναντι 1,96 εκατ.€ για την χρήση 2019.

Κέρδη μετά φόρων

- Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2020  0,24 εκατ.€, έναντι κερδών 1,27 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019.

- Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 0,09 εκατ. € έναντι κερδών 0,94 εκατ. € την αντίστοιχη του 2019. 

Πώς κινήθηκε η μητρική

Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 6,25 εκατ.€ έναντι 7,47 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2019.Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 1,24εκατ.€ έναντι κερδών 1,02 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2019.  Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2020 ανήλθαν σε (0,65) εκατ.€ έναντι ζημιών (0,49) εκατ.€ την χρήση 2019.  Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (0,76) εκατ.€ κατά την χρήση του 2020, έναντι (0,88) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019.

Η «αντίδραση» στον κορονοϊό

Η Διοίκηση του ομίλου από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας  της παραγωγικής διαδικασίας με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις και εξακολουθεί να το πράττει.

Το 2020 επισκιάστηκε αναπόφευκτα από το ξέσπασμα της πανδημίας επηρεάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ έως και τα μέσα του β΄ τριμήνου του έτους, ανατρέποντας  τα αρνητικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου κατά την διάρκεια του β΄εξαμήνου.  

Ανάπτυξη στο τρίμηνο του τρέχοντος έτους

Η ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του β΄ εξαμήνου συνεχίζεται και στο α΄ τρίμηνο του 2021 με σημαντική αύξηση τζίρου κατά 38% συγκριτικά με το αντίστοιχο Α΄ τρίμηνο του 2020 όπως επίσης και των κερδών του ΟΜΙΛΟΥ. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ. Ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το νέο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9000 τόνων και εγκαθίσταται η νέα μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 1200 τόνων. Οι δύο σύγχρονες μονάδες βαφής αλουμινίου θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας χαμηλού κόστους παραγωγής και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.Επίσης από τον Ιούνιο του 2020 λειτουργεί το νέο υποκατάστημα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στον Αγιο Δημήτριο Αττικής.

Ο σχεδιασμός για φέτος

Στα σχέδια της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως εντός του 2021 να κατασκευαστεί ένας νέος αποθηκευτικός χώρος 5000 Μ2 στο εργοστάσιο στο Κουλούρι Λάρισας.

Οι επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ στην Πράσινη Ενέργεια συνεχίζονται. Εντός του 2020 κατασκευάστηκαν Φ/Β σταθμοί 1 ΜW για την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ και 1 ΜW για την μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 9MW: 3,5 MW η ΕΞΑΛΚΟ και 5,5 MW η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Στόχος της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως κατασκευασθεί εντός του 2021 Φ/Β σταθμός 10MW από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ βάσει της άδειας που κατέχει έτσι εντός του 2021 θα κατέχει 19MW Φ/Β σταθμούς σε λειτουργία. Επίσης λάβαμε βεβαίωση παραγωγού για τα κάτωθι έργα τα οποία θα συμμετέχουνε σε επόμενους διαγωνισμούς για κατοχύρωση τιμής: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 5MW,  ΕΞΑΛΚΟ 10MW και 50 MW.  Εκτός αυτών των βεβαιώσεων ο ΟΜΙΛΟΣ έχει κάνει αιτήσεις για άλλα μικρότερα έργα συνολικά 9 MW. Οι επενδύσεις αυτές στην πράσινη ενέργεια θα συμβάλουν σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2020.