Ξεκινά νέα νομοπαρασκευαστική διαδικασία για την αντιμετώπιση της πολυνομίας και κακονομίας

Ξεκινά νέα νομοπαρασκευαστική διαδικασία για την αντιμετώπιση της πολυνομίας και κακονομίας

Η εφαρμογή μιας νέας νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές παθογένειες της πολυνομίας και της κακονομίας στη χώρα μας ξεκινά στο πλαίσιο του νόμου για το επιτελικό κράτος. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 16:00, στην Αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, πραγματοποιείται η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή προς την κατεύθυνση του θεσμικού εκσυγχρονισμού της χώρας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας, ένα ενδεκαμελές διεπιστημονικό όργανο σταθερής σύνθεσης υπό την προεδρία του καθηγητή Σπυρίδωνος Βλαχόπουλου, θα διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης σε σχέδια νόμων, υπουργικών τροπολογιών, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, ώστε να υπάρχει ενιαία και υψηλού επιπέδου νομοθετική και κανονιστική λειτουργία τόσο σε επίπεδο Βουλής όσο και Κυβέρνησης. Επιπλέον θα μεριμνά για την επεξεργασία των συνεπειών κάθε ρύθμισης για την κοινωνία και την αγορά.

Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποτελείται από 13 μέλη υπό την προεδρία του επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ Γεωργίου Σταυρόπουλου και θα αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας αποκάθαρσης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας με αναδιάρθρωση διατάξεων, με απαλοιφή των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον, με αναδιατύπωση των κειμένων σε εύληπτη γλώσσα και με προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων. Με τον τρόπο αυτό θα καταργηθεί απαρχαιωμένη και αλληλοσυγκρουόμενη νομοθεσία, διευκολύνοντας την ερμηνεία των κανόνων και περιορίζοντας εστίες δυνητικής διαφθοράς και επιταχύνοντας τη διοικητική και τη δικαστική λειτουργία.

Οι δύο Επιτροπές υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μια νέα οργανική μονάδα, η θεμελιώδης αποστολή της οποίας έγκειται στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της καλής νομοθέτησης. Στις επιτροπές συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και διακεκριμένοι νομικοί και οικονομολόγοι.

Σημειώνεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αναρτηθεί δύο Εγχειρίδια που εκπονήθηκαν στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών και διασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα νομοθεσίας: το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας και το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης.

Στην πρώτη κοινή συνεδρίαση για λογαριασμό του Πρωθυπουργού θα παρευρεθεί και θα χαιρετίσει ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.