Το Μνημόνιο «χτύπησε» και τις μετακινήσεις των βουλευτών

Το Μνημόνιο «χτύπησε» και τις μετακινήσεις των βουλευτών

Και η Βουλή γίνεται «μνημονιακή», καθώς θέλοντας και μη ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης εναρμονίζει τον Κανονισμό για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες των βουλευτών με τις προσταγές του Μνημονίου.

Ειδικότερα, πλέον μπαίνει όριο στις δαπάνες για τις διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό, το οποίο θα αγγίζει τα 220 ευρώ (+100 ευρώ για όσους ταξιδεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού) και 80 ευρώ στο εσωτερικό.

Παράλληλα, μειώνεται ημερήσια αποζημίωση των «300» για μετακινήσεις στο εξωτερικό από τα 180 ευρώ στα 100 ευρώ την ημέρα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ν. Βούτση:

1. Για κάθε μετακίνηση, εντός και εκτός της Επικράτειας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους, εκδίδεται σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου, στην οποία προσδιορίζονται τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των μετακινουμένων, οι ημερομηνίες αναχώρησης, έναρξης και λήξης εργασιών και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο αυτής, η χιλιομετρική απόσταση (εάν η μετάβαση γίνεται οδικώς και εκτός ορίων Αττικής), τα ποσά της εκτιμώμενης δαπάνης, της ημερήσιας αποζημίωσης, της διανυκτέρευσης, των εξόδων μετακίνησης, κάθε είδους δαπανών αναγκαίων για την πραγματοποίηση του σκοπού της μετακίνησης, καθώς και οι κωδικοί εξόδου του Προϋπολογισμού της Βουλής που δεσμεύονται.

Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης των μετακινουμένων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης εκδίδεται  υπηρεσιακό σημείωμα που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή το εξουσιοδοτημένο όργανό της. Στις περιπτώσεις αυτές, η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής των μετακινουμένων.

2. Τα έξοδα κίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων της Βουλής και λοιπών προσώπων που συμμετέχουν σε αποστολές της Βουλής, εντός και εκτός Επικράτειας, αφορούν, σε κάθε περίπτωση, μετακίνηση σε οικονομική θέση και αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά.

Οι κρατήσεις των εισιτηρίων πραγματοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, μετά από: (α) ταυτόχρονη συλλογή τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που υποβάλλονται από ταξιδιωτικά γραφεία ή αεροπορικές εταιρείες στην ως άνω Υπηρεσία της Βουλής και (β) επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς.

Α. Βουλευτής, ο οποίος επιθυμεί την έκδοση εισιτηρίου που αφορά μετακίνησή του, εντός ή εκτός της Επικράτειας, ενημερώνεται από την ως άνω Υπηρεσία της Βουλής για το ύψος της οικονομικότερης προσφοράς εισιτηρίου. Βουλευτής που επιλέγει άλλο ταξιδιωτικό γραφείο ή εταιρεία για την μετακίνησή του, καλύπτει την τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά σε σχέση προς την οικονομικότερη προσφορά.

Β. Στις καλυπτόμενες δαπάνες μετακίνησης περιλαμβάνεται και η δαπάνη μετακίνησης από το αεροδρόμιο του τόπου μετάβασης προς το ξενοδοχείο διαμονής και αντίστροφα, με χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης. Καλύπτεται η μίσθωση ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου, εφόσον το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου δημόσιας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, καλύπτονται το κόστος μίσθωσης, οι δαπάνες διοδίων και η χιλιομετρική απόσταση.

Γ. Η οδική μετακίνηση στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους πραγματοποιείται είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με υπηρεσιακό όχημα. Δεν καλύπτεται η οδική μετακίνηση με μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης του μετακινούμενου.

Δ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υπηρεσιακή μετακίνηση με βουλευτικό όχημα, εάν ο μετακινούμενος είναι Βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλονται, αφού προσκομισθούν τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, οι δαπάνες: (α) για τα καύσιμα, λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης, (β) για τα διόδια, αν η μετακίνηση γίνεται μέσω του εθνικού οδικού δικτύου καθώς και (γ) για τον ναύλο αυτοκινήτου, αν η μετακίνηση γίνεται με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.

Αλέξανδρος Διαμάντης