ΤτΕ: Μείωση στο επιτόκιο καταθέσεων, αύξηση στο επιτόκιο δανείων

ΤτΕ: Μείωση στο επιτόκιο καταθέσεων, αύξηση στο επιτόκιο δανείων

Μείωση παρουσίασε, τον Οκτώβριο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων σημείωσε άνοδο. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 4,46 εκατοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,62%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,15% και 0,21% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε μείωση κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,06%, τον Οκτώβριο του 2015.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,08%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,60%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,29%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,13%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,48%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,16%. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 6,27%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 5,15% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 45 μονάδες βάσης στο 5,12%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,48%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ 

Μείωση παρουσίασε, τον Οκτώβριο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, στις 4,38 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, τον Οκτώβριο του 2015 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,67%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,05%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,49%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε επίσης κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,21%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,81% και 5,32% αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,05%.