Τρ. Πειραιώς: Κάτω από 5% το ποσοστό της Baupost Group

Τρ. Πειραιώς: Κάτω από 5% το ποσοστό της Baupost Group

Κάτω του 5% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζας Πειραιώς διαμορφώνεται το ποσοστό της εταιρείας The Baupost Group, L.L.C.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (“η Τράπεζα”) ενημερώνει, κατ΄ εφαρμογή του ν. 3556/2007, ότι κατόπιν της από 11.12.2015 σχετικής γνωστοποιήσεως του Seth A. Klarman, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από 08.12.2015, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας The Baupost Group, L.L.C, τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, κατέρχονται του ποσοστού 5,00% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.