«Πέρασαν» τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

«Πέρασαν» τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

Χωρίς εκπλήξεις δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών, με τις Eurobank, Εθνική, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank, να περνούν με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Τα stress tests είχαν που διενεργήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) είχαν σημείο αναφοράς τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ενώ ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται έως το τέλος του 2023 και αξιολογούν βασικό και δυσμενές σενάριο.

Υπενθυμίζεται ότι στα stress tests της ΕΚΤ δεν τίθεται θέμα αποτυχία ή επιτυχίας, υπό την έννοια ότι τα αποτελέσματά τους δεν οδηγούν από μόνα τους σε άμεσες ενέργειες από την ΕΚΤ, αλλά συνυπολογίζονται στην ετήσια αξιολόγηση και στον διαρκή εποπτικό διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό στοιχείο που πρέπει να δούμε είναι η απομείωση κεφαλαίου στο δυσμενές σενάριο, καθώς αυτή είναι η παράμετρος που θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ για τον προσδιορισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών δεικτών για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Πιο αναλυτικά, η Εθνική Τράπεζα με αφετηρία το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 («CET1 FL») ύψους 12,8% στις 31/12/2020 (15,7% χωρίς την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9), το Βασικό σενάριο είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης κατά 270μ.β. σε ορίζοντα τριετίας, με το δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15,5% το 2023. Υπό το Δυσμενές σενάριο, σημειώθηκε  μέγιστη αρνητική επίπτωση 6,4% στο δείκτη CET1 FL το 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6,4% το 2023.

Ο δείκτης CET1 FL του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε σε 14.0% (pro-forma, συνυπολογίζοντας τα κέρδη της περιόδου), υπερβαίνοντας κατά 120μ.β. αντίστοιχα το επίπεδο εκκίνησης της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών. Επιπροσθέτως, δεν λήφθηκε υπόψη η θετική επίδραση στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνολικού ύψους περίπου 170μ.β. Σύμφωνα με τους pro-forma υπολογισμούς της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300μ.β.

Για τον όμιλο της Eurobank, υπό το Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια αυξάνεται κατά 290μ.β. κατά τη διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη Core Tier 1 (CET 1) 14,9% στο τέλος του 2023 (με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ). Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώνεται κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023 και κατά 517μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Κατά συνέπεια, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 διαμορφώνεται στο 8%.

Για την Τρ. Πειραιώς, υπό το βασικό σενάριο, ο συνολικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται στο 17,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του έτους 2023. Το βασικό σενάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2018 ήταν περίπου 770 μονάδες βάσης. Οι δείκτες κεφαλαίων σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για το τέλος του έτους 2023 διαμορφώνονται σε 8,6% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων και 6,5% για τον δείκτη CET1. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 610 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2021).

Για την Alpha Bank, υπό το βασικό σενάριο, η δημιουργία κεφαλαίου, στην περίοδο της τριετίας (2020-2023), ήταν 2,8%, μετά από τη σταδιακή ενσωμάτωση 2,4% του ΔΠΧΔ 9 (IFRS 9 phase-in), με τον Μεταβατικό Δείκτη CET1 της τράπεζας να διαμορφώνεται το 2023 στο 17,4%. Υπό το δυσμενές σενάριο, ο Μεταβατικός Δείκτης CET1 ανήλθε στο 8,4% για το έτος 2023, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης του πιστωτικού κινδύνου. Το 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET1 fully loaded ratio) ανήλθε στο 8,3% και ο Δείκτης Μόχλευσης με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Leverage ratio fully loaded) διαμορφώθηκε στο 6,1%.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε από την ΕΚΤ με βάση τη μεθοδολογία της EBA και τις ακόλουθες παραδοχές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας:

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΕΠ: Στο βασικό σενάριο της EBA, το ελληνικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί κατά 4,2% το 2021 και κατά 4,8% το 2022, ενώ η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2023.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Η ανεργία στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 16,6% το 2021, για να υποχωρήσει στο 15,6 το 2022 και στο 13,9 το 2023.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Στο -0,1% εκτιμάται ο πληθωρισμός το 2021, ενώ θα βρεθεί σε θετικό έδαφος στο +0,6% το 2022 και στο +0,9% το 2023.

ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΑΕΠ: Στο δυσμενές σενάριο το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 1,8% το 2021 ενώ η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει επίσης ύφεση 2,5% το 2022 για να αναπτυχθεί μόλις κατά 0,7% το 2023.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Στο 18,9 θα διαμορφωθεί η ανεργία στην Ελλάδα το 2021 για να εκτιναχθεί στο 22,1 το 2022 και στο 22,2 το 2023.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Στο -0,3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2021 με βάση το δυσμενές σενάριο, στο +0,1% το 2022 και στο -0,1% το 2023.