Κύπρος: Αποπληρώνει ομόλογο €340 εκατ. που κατέχει η Τρ. Κύπρου

Κύπρος: Αποπληρώνει ομόλογο €340 εκατ. που κατέχει η Τρ. Κύπρου

Ομόλογο που κατέχει η Τράπεζα Κύπρου, ύψους 340 εκατ. ευρώ, θα αποπληρώσει η κυβέρνηση της Κύπρου στις 16 Δεκεμβρίου 2015. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο το οποίο θα αποπληρωθεί εκδόθηκε την 1 Ιουλίου 2015 ως αντικατάσταση του υπόλοιπου μέρους του ομολόγου που είχε εκδοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και το οποίο είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα τον Μάρτιο του 2013, μετά την απόκτηση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Λαϊκής Τράπεζας.

Το ομόλογο αποτελεί εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Τα έσοδα από την αποπληρωμή του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για τη μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κατά 140 εκατ. ευρώ και από τον ΕLΑ κατά 200 εκατ. ευρώ. Καθώς το ομόλογο για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης, η συναλλαγή αυτή θα αποφέρει λογιστικό κέρδος ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ. 

H πιο πάνω αποπληρωμή του ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με τις πελατειακές εισροές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου 2015, καθώς και την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ μετά την αποδοχή των καλυμμένων ομολόγων ως περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ΕLΑ μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 να ανέλθει σε 1,1 δισ. ευρώ, μειώνοντας την σε 3,8 δισ. ευρώ.