field_kentriki_fotografia
Η δημόσια πρόταση για ΟΛΘ, η στρατηγική ανάπτυξης και η δέσμευση για παραμονή στο ΧΑ

Η καθιέρωση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως προτιμώμενη πύλη εισόδου για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers), γενικού φορτίου αλλά και επιβατών, στις αγορές της Βαλκανικής, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας ένα αποδοτικό, αξιόπιστο και ποιοτικό σύστημα logistics, αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξη της Belterra Investments συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Από την Παρασκευή 30 Ιουλίου τρέχει Δημόσια Πρόταση για τις μετοχές του ΟΛΘ από την Belterra Investments, με τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον Νίκο Σαββίδη, η οποία λήγει στις 27/08/2021 με προσφερόμενο τίμημα στα 26,50 ευρώ ανά μετοχή.

Ωστόσο, όπως στο ενημερωτικό δελτίο ο προτείνων διατυπώνει την πρόθεση του για παραμονή του ΟΛΘ στο ΧΑ ακόμα και στο σενάριο, όπου ο μέτοχος συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 90% καθώς δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out), θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και επιπλέον ο προτείνων δηλώνει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η επιχειρηματική στρατηγική της Belterra, συμφερόντων του επιχειρηματία Σαββίδη και βασικού μετόχου της ΟΛΘ ΑΕ εστιάζει κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, των υποδομών, των logistics και της ενέργειας, αλλά και στην αύξηση της περιουσίας των μετόχων της, μέσω:

  • Ενίσχυσης του ρόλου του στην Ανατολική Μεσόγειο ως κέντρου συνδυασμένων μεταφορών, και
     
  • μετεξέλιξής του σε διαμετακομιστικό κόμβο και σε σημαντική Περιφερειακή Πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον οποίο σημαντικό μερίδιο θα κατέχει η διακίνηση Ε/Κ διαμετακόμισης (in transit).

Η Belterra δηλώνει δε ότι προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του ιδίου, της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδος, με εξαίρεση τη συμμετοχή της στην νεοσύστατη ThPA Sofia EAD, η οποία έχει την έδρα της και δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος.

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε την 12/11/2020 με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας και στόχο την επέκταση της ενδοχώρας και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης μελλοντικά με μια σειρά σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών στη Νοτιοανατολική, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, του ίδιου, της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να προσαρμοστούν ή / και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, η εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ το 2020 απασχόλησε 460 άτομα (εκ των οποίων 241 άτομα τακτικό προσωπικό, 124 άτομα λιμενεργατικό προσωπικό και 95 άτομα σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ και εποχικοί).

Στις 31/12/2020 ο ΟΛΘ εμφάνισε πωλήσεις 71,7 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 33,9 εκατ. ευρώ, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 25,5 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους 20,08 εκατ. ευρώ, σύνολο Καθαρής Θέσης 168,68 εκατ. ευρώ, Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 87,59 εκατ. ευρώ, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 52,03 εκατ. ευρώ και Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16,94 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Θ Α.Ε. με το από 27 Ιουνίου 2001 συμβόλαιο παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και λήγει το έτος 2051.