Φορολόγηση Κεφαλαιουχικών και Προσωπικών Εταιρειών

Φορολόγηση Κεφαλαιουχικών και Προσωπικών Εταιρειών

Του Αντώνη Μουζάκη*

Οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες εν τοις πράγμασι έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, φορολογούνται για τα προκύψαντα κέρδη με συντελεστή 29%. Η ισχύς του φορολογικού συντελεστή άρχεται από την 01/01/2015. Η ευνοϊκή διάταξη που προβλέπει μείωση του εν λόγω συντελεστή  κατά 40% σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων παύει να ισχύει από 01/01/2016. Οποιοδήποτε εισόδημα - έσοδο (από οποιαδήποτε πηγή προέλευσης) αποκτά η νομική οντότητα φορολογείται με τον ως άνω συντελεστή. Για λόγους αποφυγής διπλής φορολόγησης, τα μερίσματα που εισπράττει η νομική οντότητα από συμμετοχικού ενδιαφέροντος οντότητα, υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου.

Η προκαταβολή φόρου για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) έχει οριστεί σε ποσοστό 100%, με έναρξη ισχύος την 01/01/2014. Η διανομή μερίσματος φορολογείται αυτοτελώς  με επιπλέον συντελεστή 10% επί του διανεμητέου ποσού.

Συνοψίζοντας, έστω ότι την 31/12/2015, Κεφαλαιουχική εταιρεία παρουσιάζει κέρδη 200.000,00€ και  έπειτα από απόφαση των εταίρων αποφασίζει  ισόποση διανομή.  Η εταιρεία αυτή θα κληθεί να καταβάλει για κύριο φόρο 58.000,00€ και για φόρο διανομής μερισμάτων 14.200,00€, εφόσον τούτο αποφασίστηκε από τους εταίρους. Στο ποσό αυτό, για λόγους ταμειακής ρευστότητας, θα πρέπει να υπολογιστεί και η προκαταβολή φόρου στο όνομα της νομικής οντότητας που ανέρχεται σε 58.000,00€. Ο μέτοχος φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει το μέρισμα θα επιβαρυνθεί  και με την έκτακτη ειδική εισφορά, αφού το εισόδημα των μερισμάτων προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα του μετόχου.  

Οι προσωπικές εταιρείες  που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται   για τα προκύψαντα κέρδη έως 50.000,00€ με 26% και για τα πλεονάζοντα με συντελεστή 33%. Η προκαταβολή φόρου έχει οριστεί σε 100% επί του κύριου φόρου  από 01/01/2016, ενώ η προκαταβολή φόρου για τα κέρδη της χρήσης 2015 έχει οριστεί σε 75%.

Συνοψίζοντας, έστω ότι την 31/12/2015, Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.)  παρουσιάζει κέρδη 200.000,00€.  Η εταιρεία αυτή θα κληθεί να καταβάλει για κύριο φόρο 62.500,00€. Στο ποσό αυτό, για λόγους ταμειακής ρευστότητας, θα πρέπει να υπολογιστεί και η προκαταβολή φόρου στο όνομα της νομικής οντότητας που ανέρχεται σε 46.875,00€. Ο εταίρος φυσικό πρόσωπο  που λαμβάνει το μέρισμα θα επιβαρυνθεί και με την έκτακτη ειδική εισφορά, αφού το εισόδημα των εισπρακτέων κερδών προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα του εταίρου.

Η προκαταβολή φόρου τόσο στις κεφαλαιουχικές όσο και στις προσωπικές εταιρείες μειώνεται κατά 50% για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας.

*Ο κ. Αντώνης Μουζάκης είναι λογιστής-φοροτεχνικός, μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης στο Υπ. Οικονομικών για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα