ΕΤΕ: Στα 345 εκατ. ευρώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στο γ' τρίμηνο 2015

ΕΤΕ: Στα 345 εκατ. ευρώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στο γ' τρίμηνο 2015

Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ύψους 269 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των ζημιών αποτίμησης και του έκτακτου κόστος του Τ.ΕΚ.Ε. συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ) κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Στην Ελλάδα τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 140 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σύνθεσης των καταθέσεων, παρά την άντληση ρευστότητας από τον υψηλότερου κόστους μηχανισμό ELA.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 266 μονάδες βάσης. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Τουρκία η Finansbank συνέχισε την ανοδική της πορεία για ένα ακόμη τρίμηνο. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενα σε 525 εκατ. τουρκικές λίρες, αντανακλώντας την εντυπωσιακή αύξηση ύψους 8,4% σε τριμηνιαία βάση των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς και την περιστολή δαπανών κατά 2,4% σε τριμηνιαία βάση.

Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρω το δεύτερο τρίμηνο.

Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε 55,8 δισ. κατά το τρίτο τρίμηνο, μετά την μείωση ύψους 7,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό κυρίως αντανακλά την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 0,3 δισ. ευρώ έναντι εκτεταμένων εκροών συνολικού ύψους 10,6 δισ. ευρώ κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα. Στην Τουρκία, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 10,8% σε τριμηνιαία βάση σε όρους τουρκικής λίρας, ενώ οι καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση.

Η ΕΤΕ διατηρεί τον καλύτερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις του κλάδου, ανερχόμενο σε 94% στην Ελλάδα και 103% σε επίπεδο ομίλου.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου (μηχανισμός ELA: 15,6 δισ. ευρώ) από 27,6 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου (μηχανισμός ELA: 17,6 δισ. ευρώ), παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 345 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα από μειωμένες τραπεζικές εργασίες, ως απόρροια της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και από την περαιτέρω υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά το τρίτο τρίμηνο

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 495 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο έναντι 133 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντανακλώντας την σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώθηκαν σε 406 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρω το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό αντανακλά κυρίως την τραπεζική αργία διάρκειας τριών εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο.

Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την άμεση αναστροφή της τάσης. Οι εγχώριες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, με το κόστος κινδύνου να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (271 μ.β.), λόγω των αυξημένων νέων επισφαλειών εξαιτίας των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Η Τράπεζα διατηρεί έναν δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τάξεως του 73% στην Ελλάδα και 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 53%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ