Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος: Μείωση 3,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο του 2015,

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος: Μείωση 3,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο του 2015,

Μείωση 3,6% παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο του 2015, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, συγκρινόμενη με την παραγωγή των επιχειρήσεων το ίδιο διάστημα του 2014. Η εικόνα αυτή αναλύεται σε αύξηση κατά 1,4% στις ασφαλίσεις ζωής και μείωση κατά 8% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Οι ασφαλίσεις ζωής συνεχίζουν να είναι αυξημένες σε σχέση με το 2014 σωρευτικά αλλά, από τον Ιούνιο και μετά, ο ρυθμός ανάπτυξής τους συνεχώς φθίνει. Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίες μειώνονταν σε όγκο σε όλη την διάρκεια του εννεαμήνου, σταδιακά περιορίζουν τον ρυθμό των απωλειών τους.

Σημειώνεται ότι η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το εννεάμηνο του 2015 έφτασε περίπου τα 2,7 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 49% στις ασφαλίσεις ζωής και 51% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μεγάλη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων ζωής (- 18,6%), οφειλόμενη κυρίως στην μείωση της παραγωγής του κλάδου ΙΙΙ (ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις -49,5%).

Αντίθετα, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+7,7%), οφειλόμενη στην θετική πορεία αρκετών κλάδων τον Σεπτέμβριο, όπως του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (+24,8%), γενικής αστικής ευθύνης (+23,7%), λοιπών ζημιών (+14,5%) και αστικής ευθύνης οχημάτων (+2,5%).

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2015 που διαπιστώνεται αύξηση των ασφαλίσεων κατά ζημιών σε μηνιαία βάση (είχε προηγηθεί αύξηση κατά 2,1% τον Ιούνιο).

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 378 εκατ. ευρώ η οποία αντιστοιχεί στο 27,3% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το 2014 είναι 0,4%.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2014, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών μειώθηκε συνολικά κατά 8%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-15,1%), χερσαίων οχημάτων (-9%), και λοιπές ζημίες αγαθών (-4,6%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσαν οι κλάδοι της γενικής αστικής ευθύνης (+6,3%), των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (+2,3%) και πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (+1%).

Επιστροφές ασφαλίστρων

Οι επιστροφές ασφαλίστρων, λόγω ακυρώσεων στο σύνολο των κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών, του 2015 κινούνται συνεχώς και σταθερά σε χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους μήνες του 2014. Παρόμοια είναι η εικόνα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων). Αντιθέτως, στις ασφαλίσεις περιουσίας (πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, λοιπές ζημίες αγαθών και διάφορες χρηματικές απώλειες), οι επιστροφές ασφαλίστρων συνεχίζει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2014.

Στον κλάδο Ι ζωής, οι επιστροφές ασφαλίστρων κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2014. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι μήνες Μάρτιος και ο Ιούλιος.

Στον κλάδο ΙΙΙ ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση των επιστροφών ασφαλίστρων τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, ενώ οι υπόλοιποι μήνες κινούνται σε παρόμοιο επίπεδο με το 2014.

Αστική ευθύνη οχημάτων

Η μηνιαία παραγωγή των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης οχημάτων φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτήν του 2014 αλλά έχει μετατοπιστεί ελαφρώς προς τα κάτω. Η διαφορά μεταξύ 2014 και 2015 μειωνόταν μήνα με τον μήνα μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε την αντίστοιχη παραγωγή του 2014, κατά 2,5%.

Ασφαλίσεις ζωής

Η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής, έφτασε περίπου το 1,3 δισ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, 866 εκατ. ευρώ ή 65% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ι ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν τα 271 εκατ. ευρώ και μερίδιο επί του συνόλου 20% ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 111 εκατ. ευρώ ή 8,3% της παραγωγής.

Επισημαίνονται ιδιαιτέρως από την ΕΑΕΕ τα εξής:

1) Κατά την διάρκεια των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2015, ο κλάδος ΙΙΙ ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις μειώθηκε σε μηνιαία βάση κατά 60%, 80% και 50% αντιστοίχως σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014, συγκεντρώνοντας τριμηνιαία παραγωγή 34 εκατ. ευρώ έναντι των 107 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων).

2) Η ανωτέρω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (270,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο), ακολουθεί την συμβατική μέθοδο του ελληνικού κλαδικού λογιστικού σχεδίου, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων. Δηλαδή, θεμελιώνεται θεωρητικά η προσέγγιση ότι «η μέση διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς συνήθης πρακτική διεθνώς για την αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου ΙΙΙ ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είναι το άθροισμα της παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων περιοδικών καταβολών και του 1/10 της αντίστοιχης παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η αντίστοιχη υπολογιζόμενη παραγωγή ασφαλίστρων συμβολαίων εφάπαξ καταβολής (εκτιμάται στο ύψος των 172 εκατ. ευρώ) θα προσμετράτο ως 17,2 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας την παραγωγή του κλάδου ΙΙΙ ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις περίπου σε 116 εκατ. ευρώ αντί του ποσού των 271 εκατ. ευρώ που έχει καταγραφεί.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ