ΕΚΤΕΡ: Κατά 50% η πτώση στον κύκλο εργασιών το 2020

ΕΚΤΕΡ: Κατά 50% η πτώση στον κύκλο εργασιών το 2020

Σημαντική μείωση περίπου κατά 50% υπέστη ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΚΤΕΡ στο 9μηνο του 2020, καθώς κατήλθε στα 9,53 εκατ. ευρώ έναντι 18,59 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 222.381 ευρώ στο εννεάμηνο του 2020, έναντι ζημιών 1,42 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 162.227 ευρώ, έναντι ζημιών 2,40 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 533.806 ευρώ έναντι ζημιών 2,46 εκατ. ευρώ το Α' εννεάμηνο του 2019.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κατά την 30/09/2020 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά ποσό 2.921.926,34 ευρώ που αναλύεται ως ακολούθως:

1)      μεσοπρόθεσμο δανείου ποσού 2.000.000,00 ευρώ με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με ετήσια περίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις.

2)      μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση ποσού 456.413,36 ευρώ η οποία αφορά την κρατική ενίσχυση, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

3)      χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, του οποίου η συνολική αξία απόκτησης του ανήλθε σε 590.000,00 ευρώ με σκοπό την ιδιόχρηση του βιοτεχνικού ισογείου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1.240,00 τ.μ, επί οικοπέδου επιφάνειας 7.484,93 τ.μ. στη θέση Βαθέως της δημοτικής ενότητας Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδαίων, ως αποθήκης.

Επιπτώσεις από την πανδημία 

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤΕΡ, η εταιρεία και ο όμιλος επηρεάστηκαν από την πανδημία του Covid-19. Η διοίκηση του ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και συνεργάτες εναρμονίστηκε απόλυτα με τις επιταγές της καταστάσεως, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων αρχών, συνεχίζοντας την παραγωγική της διαδικασία.

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτούργησαν με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παροχής υπηρεσιών, όπως η τηλεργασία, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στα εργοτάξια της εταιρείας.

Εν κατακλείδι, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ενημέρωσης και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, εκτιμάται ότι μέχρι την λήξη της τρέχουσας περιόδου η περαιτέρω δραστηριότητα του Ομίλου καθώς και τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του ομίλου δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από την εξάπλωση του Covid-19.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρεία κλήθηκε στις αρχές Αυγούστου να εκτελέσει το έργο της δημιουργίας 50 κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Σωτηρία σε ασφυκτικά περιορισμένο χρόνο, το οποίο εκτέλεσε εμπρόθεσμα και παρέδωσε στις 30.09.2020. Παράλληλα, το Νοέμβριο, υπεγράφη σύμβαση για τη δημιουργία κλινών ΜΕΘ σε διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας με χρονικό ορίζοντα 2-3 μηνών. Τα ανωτέρω έργα αναλήφθηκαν εις γνώσει των δυσκολιών, με τη διοίκηση της εταιρείας να θέτει σε προτεραιότητα την κοινωνική ευθύνη.