field_kentriki_fotografia
Δύο turnaround stories για χαρτοφυλάκια που ψάχνουν τον επόμενο Παπουτσάνη

Οι ισολογισμοί που γυρίζουν σε κέρδη μέσα από μια διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν βγαίνουν πάντα αλώβητοι. Το τίμημα πολλές φορές είναι η απώλεια σημαντικών θυγατρικών, αγορών ή παγίων που εξασφάλιζαν στο παρελθόν κάποιο εισόδημα με καλά περιθώρια κέρδους. Βασικό λοιπόν στοιχείο μιας τέτοιας επιστροφής είναι η εταιρεία να έχει στην επόμενη ημέρα όλα τα χαρακτηριστικά που τις δίνουν το πλεονέκτημα να συνεχίσει διατηρώντας στο ακέραιο τα μερίδια και την ανταγωνιστικότητα της. 

Αυτή η εικόνα περιγράφεται στα ετήσια αποτελέσματα της Αλουμύλ και της Έλαστρον. Οι δύο εταιρείες ταλαιπωρήθηκαν από επενδύσεις και συνεχείς αναδιαρθρώσεις οι οποίες ωστόσο δεν κόστισαν στη γραμμή του κύκλου εργασιών. 

Στην Αλουμύλ η λειτουργία της επιχείρησης προσαρμόστηκε σε επίπεδα που οι ταμειακές ροές αποκτούσαν νόημα εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ την ίδια χρονική περίοδο ο τραπεζικός δανεισμός αναδιαρθρώθηκε. Το μικτό περιθώριο ενδυναμώθηκε κατά 91 μονάδες βάση σε ένα σταθερό αλλά ισχυρό κύκλο εργασιών 241 εκατ. ευρώ.

Ανάλογα ικανοποιητική ήταν και η εικόνα των λειτουργικών κερδών (+8,2%) με λειτουργικές ροές στα 18,3 εκατ. ευρώ και πολύ ικανοποιητική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Στα καλά νέα η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 3 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποτίμησης η κερδοφορία των 7,3 εκατ. ευρώ διαμορφώνει ΡΕ 8 φορών και επιχειρηματικά αξία προς λειτουργικά κέρδη 8,2 φορών. Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά έκτακτα πλην της αντιστροφής μιας πρόβλεψης (1,7 εκατ. ευρώ) η οποία ωστόσο έρχεται σε ισορροπία με άλλους μη επαναλαμβανόμενους λογαριασμούς (ζημιά από πώληση θυγατρικής και αποσβέσεις επιδοτήσεων).

Επομένως, βρισκόμαστε σε μια μάλλον ενδιαφέρουσα αποτίμηση η οποία μπορεί να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν η εταιρεία συνεχίζει να παράγει ταμειακές ροές μειώνοντας το δανεισμό της. Η εταιρεία αναφέρει ότι στο α’ τρίμηνο του 2021 οι προοπτικές διαμορφώνονται ενθαρρυντικές και εμφανίζει αύξηση στη δραστηριότητα στα ενοποιημένα αποτελέσματα κατά 21,3%. 

Στην περίπτωση της Έλαστρον (πρώην Καλπίνης Σίμος για τους παλαιούς) ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή κάμψη στα 104 εκατ. ευρώ (-6,5%) με το μικτό κέρδος να δυναμώνει στα 13,9 εκατ. ευρώ και το μικτό περιθώριο να κερδίζει 290 μονάδες βάσης ανεβαίνοντας στο 13,3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων,  χρηματοοικονομικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων αποτυπώνουν τη δυναμική των μικτών κερδών κάνοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας τριετίας στα 6,0 εκατ. ευρώ. έναντι 3,5 εκατ.  ευρώ το 2019. Οι λειτουργικές ροές ήταν αρνητικές κυρίως λόγω της επίδρασης του Κεφαλαίου Κίνησης (-6,5 εκατ. ευρώ) επηρεάζοντας αντίστοιχα και το καθαρό χρέος το οποίο αυξήθηκε στα 32,8 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα υποστήριξης και κατασκευής ΑΠΕ, έχει επενδύσει σε θερμοκήπια (κατέχει 185 στρέμματα στην Θράκη από κοινού με τα Πλαστικά Θράκης) και ΑΠΕ (5MW εγκατεστημένη ισχύς), ενώ έχει και αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα. Τέλος, επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει εγκρίνει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση το ιστορικό ΡΕ βρίσκεται στο 17 ενώ η σχέση EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 10,5 φορές. Όχι και τόσο φθηνή η εταιρεία και σίγουρα θα χρειαστεί να δούμε κάποια συνέχεια στην κερδοφορία για να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον η μετοχή. Για τη χρήση 2020 η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,027 € ανά μετοχή.

Πρώτος στόχος επετεύχθη. Το επενδυτικό στόρι ωστόσο για τις δύο εισηγμένες ξεκινάει από εδώ και πέρα. Η δημιουργία αξίας σε συστηματική βάση απαιτεί περισσότερη προσπάθεια και ένα όραμα ανάπτυξης. Ραντεβού στα αποτελέσματα εξαμήνου για να διαπιστώσουμε αν η προσπάθεια έχει μπει στις σωστές ράγες.

Η πορεία των δύο εταιριών τα 5 τελευταία χρόνια

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.