7ος χρόνος, ημέρα 2223η
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

Λογαριασμοί ρεύματος: Δικαιούχοι της επιδότησης και ποσά

Λογαριασμοί ρεύματος: Δικαιούχοι της επιδότησης και ποσά
Eurokinissi

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι 7,6 εκατ. νοικοκυριά, καθώς και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξ αυτών 555.000 ευάλωτα νοικοκυριά είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Όπως διευκρινίζει η ΚΥΑ, σχετικά με την επιδότηση που υπήρχε ήδη, θα τη λάβουν και οι δικαιούχοι με συμβόλαια σταθερής τιμής, που δεν περιλαμβάνουν δηλαδή ρήτρες αναπροσαρμογής από το ράλι στη χονδρική. Οι εν λόγω καταναλωτές θα λάβουν επιδότηση 6 ευρώ για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες για όλο το τετράμηνο της επιδότησης, δηλαδή από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο.

Για Οκτώβριο και Δεκέμβριο που έχουν 31 ημέρες ο «κόφτης» της επιδότησης μπαίνει στις 310 κιλοβατώρες (KWh) έναντι 300 κιλοβατώρων (KWh) για τους άλλους μήνες που έχουν 30 ημέρες, με αποτέλεσμα η επιδότηση να διαμορφώνεται στα 40,3 ευρώ για τον Δεκέμβριο και 18,6 ευρώ για τον Οκτώβριο.

Συνεπώς, η επιδότηση διαμορφώνεται ανά μήνα ως εξής:

για Σεπτέμβριο: 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 300 κιλοβατώρες (KWh) - Έως 9 ευρώ

για Οκτώβριο: 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 310 κιλοβατώρες (KWh) - Έως 18,6 ευρώ

για Νοέμβριο: 130 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 300 κιλοβατώρες (KWh) - Έως 39 ευρώ

και Δεκέμβριο : 130 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) και έως τις πρώτες 310 κιλοβατώρες (KWh) - Έως 40,3 ευρώ

Πως θα φανεί η επιδότηση

Όπως επισημαίνεται, η επιδότηση εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός 5 ημερών από τις 22 Νοεμβρίου και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη.

Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμβάνουν χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενη με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.

Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh), ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh).

Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Σεπτέμβριο, ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh), για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh).

Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου της παρούσας, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η επιδότηση χορηγείται για τις πρώτες 300 kWh εκάστου μήνα (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες). Σε περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη των ως άνω ορίων σε kWh, η επιδότηση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού. Σε περίπτωση που η επιδότηση δίνεται για διάστημα μικρότερο ενός πλήρους μήνα, αυτή χορηγείται για 10 kWh/ημέρα.

Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης

Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα, έως τα όρια κατανάλωσης του άρθρου 3, επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης του μήνα αυτού και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμβάνουν χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για τον σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh, ενδεικτικά 300 kWh x 0,03€/kWh = 9 €.

Διαδικασία απόδοσης της πίστωσης στους προμηθευτές

Για τους υπολογισμούς του παρόντος άρθρου, το πλήθος των παροχών της χώρας που συνδέονται στη χαμηλή τάση βάσει των στοιχείων του σημείου 13 του προοιμίου της παρούσας, ορίζεται στις 7.600.000 παροχές, εκ των οποίων 555.000 παροχές είναι δικαιούχοι του ΚΟΤ κατηγορίας Α και Β.

Ο ΔΑΠΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, επιμερίζει και πιστώνει στους Προμηθευτές, βάσει των μεριδίων εκπροσώπησης Προμηθευτών του Πίνακα 1:

α) μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

1η Δόση Πίστωσης σε Προμηθευτή = 0.75 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x [(0.3MWh x 30€/MWh) + (0.31MWh x 60€/MWh)] + Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x (0.31MWh x 20€/MWh) + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x [(0.3MWh + 0.31MWh) x 20€/MWh],

β) μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

2η Δόση Πίστωσης σε Προμηθευτή = 0.75 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.30 MWh x 130 €/MWh) + Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x [0.30 MWh x 20€/ MWh] + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.30 MWh x 20 €/MWh).