ΤΧΣ: Στο 61,34% η συμμετοχή στην Πειραιώς μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών

ΤΧΣ: Στο 61,34% η συμμετοχή στην Πειραιώς μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών

Στο 61,34% αυξήθηκε η συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα Πειραιώς μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών της τράπεζας. Το σύνολο των τίτλων που κατέχει άμεσα το ΤΧΣ διαμορφώνεται σε 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου από το προαναφερθέν συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Ως Νέες Μετοχές νοούνται οι 394.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Bonds, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.