Cairo Mezz: Ο ιχνηλάτης του ιππικού των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Cairo Mezz: Ο ιχνηλάτης του ιππικού των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Όλοι θυμόμαστε τις ταινίες γουέστερν, με τις μάχες ανάμεσα στο ιππικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στις Ινδιάνικες φυλές των Σιού, των Ναβάχο, των Τσεγιέν, των Μοχώκ, των Τσέροκι, των Χιουρόν, των Αράπαχο και των Μοϊκανών. Και όλοι θυμόμαστε, ότι μπροστά από τις συντεταγμένες μονάδες του ιππικού, κάλπαζαν άτακτα οι ιχνηλάτες, σε αναζήτηση των σημαδιών στο χώμα, στα κλαδιά, στις κοίτες των ποταμών, που άφηναν πίσω τους οι Ινδιάνοι. Οι ιχνηλάτες, ανίχνευαν τα σήματα και έδιναν το σύνθημα.

Ένας τέτοιος σύγχρονος ιχνηλάτης, είναι η μετοχή της Cairo Mezz Plc (ΚΑΙΡΟΜΕΖ) που είναι εισηγμένη στην μικρή Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ΚΑΙΡΟΜΕΖ είναι «μικρή», είναι ευέλικτη, με μόλις 309.096.827 μετοχές και με μια «φτηνή» τιμή, σε απόλυτους αριθμούς, στα 0,1048 ευρώ. Η «φύση» και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετοχής αυτής, την καθιστούν ως έναν αξιόπιστο ιχνηλάτη και ανιχνευτή της βούλησης των επενδυτών και του χρηματιστηρίου.

Η μετοχή της ΚΑΙΡΟΜΕΖ, δεν είναι μια κλασική μετοχή, όπως όλες οι άλλες.

Είναι το αποτέλεσμα του μοντέλου των τιτλοποιήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝΡΕs), που ακολούθησαν όλες οι συστημικές τράπεζες. Κάθε τιτλοποίηση των NPEs, περιέχει μια μεγάλη γκάμα δανείων. Εκ των οποίων, ορισμένα έχουν ισχυρές εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, ορισμένα έχουν κάποιες ενδιάμεσες εξασφαλίσεις και τα υπόλοιπα στερούνται εξασφαλίσεων, προερχόμενα κυρίως από την δεξαμενή των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων.

Σε κάθε τιτλοποίηση, εκδίδονται τρεις κατηγορίες ομολογιών.

Οι ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (senior notes) οι οποίες αποτελούνται από τα καλύτερης ποιότητας μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ομολογίες ενδιάμεσης εξασφάλισης (mezzanine notes) και ομολογίες χαμηλής εξασφάλισης, οι οποίες εξοφλούνται τελευταίες και αφού έχουν πληρωθεί πρώτα τα κεφάλαια και οι τόκοι των senior και των mezzanine notes.

Η Eurobank, στα πλαίσια της στρατηγικής της, να απαλλαγεί από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να βελτιώσει την εικόνα των λογιστικών της καταστάσεων και την ποιότητα των δανείων της, τιτλοποίησε ένα μέρος αυτών των NPEs,ύψους 7,5 δισ. ευρώ.

H τιτλοποίηση αυτή, που ονομάστηκε Cairo, αφορούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια πελατών της λιανικής τραπεζικής, ύψους 4,8 δισ. ευρώ (Cairo-Ι και Cairo-ΙΙ) και μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους 2,7 δισ. ευρώ (Cairo-ΙΙΙ).

Ακολούθως η Eurobank Holdings, που αποτελεί τη νέα εισηγμένη εταιρεία μετά από τον μετασχηματισμό της Eurobank, εισέφερε το 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes Β2) και το 44,9% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes C2) της συνολικής τιτλοποίησης Cairo, στην εταιρεία Cairo Mezz Plc.

Και ως αντάλλαγμα για την εισφορά αυτή σε είδος, η Eurobank Holdings, έλαβε τις νέες μετοχές της κυπριακής εταιρείας, Cairo Mezz PLC, τις οποίες έδωσε δωρεάν στους μετόχους της. Έτσι οι μέτοχοι της Eurobank έλαβαν από 1 δωρεάν μετοχή της Cairo Mezz, για κάθε 12 μετοχές της Eurobank που κατείχαν.

To μόνο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, είναι αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και η βασική δραστηριότητά της Cairo Mezz, είναι η διαχείριση τους. Τα έσοδα της εταιρείας θα προκύψουν από την επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων και από τις επιτυχείς προσπάθειες ανάκτησης μέρους των υπολοίπων των δανείων, που δεν εξυπηρετούνται. Σύμφωνα με σχετική έκθεση του διεθνούς οίκου Deloitte, η εύλογη αξία των μετοχών της Cairo Mezz, δηλαδή της περιουσίας της, που πιθανότατα θα ανακτηθεί, προσδιορίζεται στα 57,4 εκατ. ευρώ.

Από τι εξαρτάται η ανάκτηση αυτού του ποσού; Από την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τα δάνεια. Και τα οφειλόμενα ποσά μπορούν να εισπραχθούν με δυο τρόπους. Είτε μέσα από την αποπληρωμή των δανείων από τους δανειολήπτες, είτε μέσα από την εκποίηση των εξασφαλίσεων / εγγυήσεων των δανείων, που είναι κατά βάσιν ακίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι η πορεία των εσόδων της Cairo Mezz, εξαρτάται απόλυτα από την δυναμική, που θα αναπτύξει η ελληνική οικονομία. Αν τα πράγματα πάνε καλά, κάποιοι δανειολήπτες μπορεί να αρχίσουν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, αν οι τιμές των ακινήτων επιστρέψουν σε τιμές πριν από τη κρίση, τότε θα ρευστοποιηθούν σε υψηλότερες τιμές. Αν όμως η πορεία των εξελίξεων είναι αρνητική, τότε η ανάκτηση των δανείων θα δυσκολέψει ιδιαίτερα.

Με δυο λόγια, η μετοχή της Cairo Mezz, έχει το ρόλο του ανιχνευτή των γενικότερων εξελίξεων της Ελληνικής οικονομίας και οι κινήσεις της μέσα στο χρηματιστήριο δεν θα πρέπει να περνούν απαρατήρητες και μακριά από το μικροσκόπιο των «ψαγμένων» επενδυτών. Άλλωστε η μετοχή βρίσκεται σε δυνατά χέρια, χαρακτηρίζονται ως «έξυπνο χρήμα» (smart money).

Δεν είναι τυχαία η πορεία της μετοχής. Η οποία μετά την αρχική βύθιση της στα 0,0601 ευρώ, βρίσκεται σήμερα στα 0,1049 ευρώ, καταγράφοντας μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του +74,5%. Η μετοχή της KAIPOMEZ, έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση στα 32 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 56% της εύλογης αξίας όπως την είχε προσδιορίσει η Deloitte.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.