Ελεγχόμενες πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα. Οριακά χαμηλότερα των $1.930 ο χρυσός, προς τα $23,65 κινείται το ασήμι.

Ελεγχόμενες πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα. Οριακά χαμηλότερα των $1.930 ο χρυσός, προς τα $23,65 κινείται το ασήμι.