Πού οφείλεται η «βουτιά» στην Epsilon Net- Νέες απώλειες στο ταμπλό
Χρηματιστήριο Αθηνών

Πού οφείλεται η «βουτιά» στην Epsilon Net- Νέες απώλειες στο ταμπλό

Συνεδρίαση νευρικότητας η σημερινή με τον ΓΔ να χάνει τις 1.200 μονάδες. Ο ΓΔ αυτήν τη στιγμή σημειώνει πτώση 0,51% στις 1.194 μονάδες. Την ίδια στιγμή η Epsilon Net σημείωσε απώλειες έως 30% και τώρα υποχωρεί 20,69% στα 9,2 ευρώ. Ο βασικός λόγος της πτώσης, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, είναι η κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών σχετικά με την αποτύπωση των οικονομικών της μεγεθών. 

Τους πωλητές ενεργοποίησε η επαναξιολόγηση της λογιστικής εφαρμογής  των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2, αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) και η εταιρεία προχώρησε στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία παραχώρησης, με ημερομηνία 30/6/2022 και 31/12/2022.

Με βάση την επαναξιολόγηση αναγνωρίστηκε έξοδο που βαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου του πρώτου εξαμήνου του 2022 για τον όμιλο κατά 3,97 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία κατά 2,3 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρήσης του 2022 για τον όμιλο κατά 5,702 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία κατά 4 εκατ. ευρώ. 
 
Εν ολίγοις μέσω του stock option αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, δημιουργούντας ανησυχία στους επενδυτές για την ορθή αποτύπωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ισόποσης αξίας ειδικό αποθεματικό με τον τίτλο «Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης» (ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων).

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά 3,973 εκατ. ευρώ (από 8,593 εκατ. σε 4,620 εκατ.) και στην Εταιρία κατά 2,329 εκατ. ευρώ (από 4,786 εκατ. σε 2,457 εκατ.) και τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά 5,702 εκατ. (από 21,419 εκατ. σε 15,717 εκατ.) και στην Εταιρία κατά 4,058 εκατ. ευρώ (από 13,832 εκατ. σε 9,774 εκατ.).

Η ακριβής απεικόνιση της αποτίμησης στην εύλογη αξία και των σχετικών προσαρμογών θα γίνει με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους που έχει προγραμματιστεί στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Πώς θα κατανεμηθεί το έκτακτο έξοδο

Η Epsilon Net διευκρινίζει με νεότερη ανακοίνωση πως θα αναγνωρίσει σταδιακά δεδουλευμένο έξοδο 2,29 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη αναγνώριση ισόποσης αξίας σε ειδικό αποθεματικό, κατανεμημένα ανά εξάμηνο ως εξής:

  • Α’ Εξάμηνο 2023: €1.322 χιλ.  
  • Β’ Εξάμηνο 2023: €588 χιλ.  
  • Α’ Εξάμηνο 2024: €387χιλ.

Με την αναγνώριση των ανωτέρω στις χρήσεις του 2023 και του 2024 ολοκληρώνεται πλήρως η επίδραση της αποτίμησης του 1.600.000 δικαιωμάτων προαίρεσης, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.