ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία έναντι 9 εκατ. ευρώ

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία έναντι 9 εκατ. ευρώ

Στην πώληση της θυγατρικής της εταιρείας στη Ρουμανία, Sidma Romania έναντι 9 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της SIDMA Romania τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας. Μέρος του Τιμήματος Αγοράς θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, προς ισχυροποίηση της θέσης της στις λοιπές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, την 29.05.2024 η Εταιρεία, από κοινού με την 100% θυγατρική της Εταιρείας SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED («Sidma Cyprus»), συνήψε σύμβαση αγοραπωλησίας του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «Sidma Romania S.R.L», εταιρείας συσταθείσας σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο («Sidma Romania») με την εταιρεία με την επωνυμία «AGIR HADDECILIK A.S.» έναντι τιμήματος αγοράς 9.000.000 ευρώ (το «Τίμημα Αγοράς»).

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της SIDMA Romania τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας. Μέρος του Τιμήματος Αγοράς θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, προς ισχυροποίηση της θέσης της στις λοιπές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς των άρθρων 7 επ. του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Ιωάννα Όρκουλα.