Η αξία των εταιρικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος

Η αξία των εταιρικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερή είναι η αύξηση που καταγράφει το budget των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τον πυλώνα της προστασίας του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια.  Η καθιέρωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων που είναι και μια από τις προτεραιότητες του ESG, έχει γίνει πραγματικότητα εδώ και αρκετά χρόνια. 

Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Δηλαδή κατά πόσο σέβεται  το Περιβάλλον, τι δράσεις έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για την αποφυγή της μόλυνσης αέρα - νερού καθώς και για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύουν οι εταιρείες, οι συχνότερες δράσεις τους που στόχο έχουν την προστασία, αλλά και την αποκατάσταση της ισορροπίας στο φυσικό περιβάλλον είναι η προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας με τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού, μπαταριών, αλουμινίου και άλλων υλικών, ο έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και δράσεις για τη μείωσή της (π.χ. με αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως).

Επίσης, προωθούν τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα σε εξουσιοδοτημένους φορείς και προωθούν προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού της επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Σε ό,τι αφορά τα είδη συσκευασίας προσπαθούν να προωθήσουν την «κουλτούρα» των ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, τον έλεγχο  κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη μείωσή του.

Ακόμη, δεν είναι λίγες οι εταιρείες που εφαρμόζουν δείκτες μέτρησης προκειμένου να εντοπίσουν τις επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον, ώστε να ληφθούν μέτρα και να δημιουργηθούν δράσεις για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. 

Παράλληλα, ο αριθμός των εταιρειών που εντάσσει στη λειτουργία της συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα προς τα εθνικά και διεθνή πρότυπα αυξάνεται. 

Επίσης, στα ίδια κριτήρια περιλαμβάνονται και οι μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία για αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία τους, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθóς τους, μπορεί να έχει επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον, υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό δράσεις ΕΚΕ που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μάλιστα , το 81% των εταιρειών εφαρμόζουν, ήδη,  εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό, ποσοστό σημαντικά αυξημένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στην τελευταία τριετία. Περίπου το ίδιο ποσοστό (80%) συγκεντρώνει και η εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων. Η  ένταξη σσυστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά ή και διεθνή πρότυπα που ισχύουν  (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) ακολουθείται από ποσοστό 76% των επιχειρήσεων. 

Η υιοθέτηση των κριτηρίων EKE, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί,  συμβάλλει στη μείωση του κόστους, αλλά και στον περιορισμό των κινδύνων. Κι αυτό γιατί οι εσωτερικές διαδικασίες γίνονται περισσότερο αποτελεσματικές, αξιοποιώντας αποδοτικά λιγότερους πόρους και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος κυρώσεων ή προστίμων για περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ανθρώπινων ή εργασιακών δικαιωμάτων.

Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι και η προσέλκυση επενδύσεων και γενικά χρηματοδότησης. Με βάση έγκυρες μετρήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαχείριση παγκοσμίως και που αφορούν στις λεγόμενες βιώσιμες, υπεύθυνες ή ηθικές επενδύσεις, αυξήθηκαν κατά 34% μέσα σε δύο χρόνια. Και αυτό γιατί, η τάση δείχνει ότι υπάρχει σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, κυρίως σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα ή θέματα κλιματικής αλλαγής, καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν χαμηλότερη έκθεση σε κινδύνους και ταυτόχρονα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Διαβάστε Περισσότερα