Με υπόβαθρο τα 70 χρόνια πρωταγωνιστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη της χώρας, η ΔΕΗ θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρος στον κλάδο της, στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
ΔΕΗ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

ΔΕΗ: Στρατηγική επιλογή η βιώσιμη ανάπτυξη

Με υπόβαθρο τα 70 χρόνια πρωταγωνιστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη της χώρας, η ΔΕΗ θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρος στον κλάδο της, στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην πάροδο των ετών, η ΔΕΗ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι η πορεία της, συνδέεται με τη δημιουργία όλο και μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης αξίας για  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Σε αυτό το περιβάλλον έχει θέσει και την επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως στρατηγική της επιλογή. Μια επιλογή που ήδη αποδίδει μετρήσιμα και σημαντικά αποτελέσματα. 

Φυσικά, η ΔΕΗ, η εταιρεία που πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξη της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη σε αυτήν την παγκόσμια και εθνική προσπάθεια, για τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η στενή παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων, των προκλήσεων, και των δεσμεύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί ένα βασικό μέλημα της εταιρείας, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, και παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ, τα τελευταία 4 χρόνια, συνοψίζεται στο μοντέλο "Δημιουργία Διαμοιραζόμενης Αξίας" (CSV), για την Εταιρεία, την οικονομία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία ενσωματώνεται και στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ που εστιάζει σε 3 πυλώνες: 

 • Απανθρακοποίηση, 
 • Λειτουργίες µε θετικό πρόσηµο για τη φύση, και 
 • ∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας

Και οι τρεις πυλώνες ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν και αποτελούν θεμέλιο λίθο της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Ήδη, η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνεται σταδιακά στο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου,  καθώς και στην κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής του, μέσω της εφαρμογής μιας σειράς από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται: 

 • η ενίσχυση της καινοτομίας, 
 • οι επενδύσεις σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, 
 • η καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας, 
 • η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, και η αλληλεπίδραση, ώστε να δράσουν ενισχυτικά στην πορεία βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ, ήδη:

 • Συμμετέχει σε δείκτες αξιολόγησης ESG, βάσει των αποτελεσμάτων των οποίων, προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες.
 • Χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα (π.χ. GRI Standards) για την αναγνώριση και την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με το επιχειρηματικό της μοντέλο και για τη δημοσιοποίηση πληροφορίας που αφορά στον τρόπο διαχείρισης και την επίδοσή της σε αυτά.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πώς, όμως, «ξετυλίγεται» αυτή η στρατηγική Βιώσιμης ανάπτυξης ανά τομέα ενδιαφέροντος;

1. Απανθρακοποίηση & Λειτουργίες µε θετικό πρόσημο για τη φύση 

Βασική δέσμευση της ΔΕΗ, βάσει και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, αποτελεί η διασφάλιση της υπεύθυνης λειτουργίας της, με σεβασμό και μέριμνα για το περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων μέσω συγκεκριμένων στόχων, και προγραμμάτων, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ που είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων, μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή, αλλά και στην αλυσίδα αξίας της. Παράλληλα, η ΔΕΗ υποστηρίζει και υιοθετεί μία προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μέσω πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής - πράσινης μετάβασης. 

2. ∆ηµιουργία κοινωνικοοικονοµικής διαµοιραζόµενης αξίας 

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό πολλαπλασιαστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει να επιτελέσει η ίδια ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, η ΔΕΗ θέτει στο επίκεντρο της υπεύθυνης λειτουργίας της, την παροχή κινήτρων και επενδύσεις για την ενδυνάμωση και την στήριξη του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Επιδιώκει τον εποικοδομητικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να διαβουλεύεται, να συν-διαμορφώνει και να συν-δημιουργεί δράσεις, επενδύσεις και αποφάσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας.
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών, καθώς αποτελούν τα βασικά συστατικά της φιλοσοφίας της ΔΕΗ για την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με βάση την αξιοκρατία, τις ισότιμες ευκαιρίες και την εμπιστοσύνη χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
 • Προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της συστηματικής αξιολόγησης, και της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει οι εργαζόμενοι σε νέες δραστηριότητες. Κι έτσι, παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, με στόχο να αποτελεί πάντοτε μια από τις κορυφαίες εταιρείας στην Ελλάδα για επιλογή εργασίας.

3. Διακυβέρνηση 

Για τη ΔΕΗ, η αξιοπιστία, και η υπευθυνότητα να αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής της διακυβέρνησης. Η εφαρμογή ενός δομημένου τρόπου λειτουργίας με σαφείς κανόνες λειτουργίας και αρχές αποτελεί την απάντηση της στις προκλήσεις της εποχής και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου. Στην κατεύθυνση αυτή έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών με κύρια εργαλεία το πρόγραμμα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (Ethics & Compliance) και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς. 

Μέσα από αυτά, η νέα επιχειρησιακή της κουλτούρα εδραιώνεται σε πολιτικές που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, την ισχυροποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι δεσμεύσεις...

Τον Μάιο του 2022, η ΔΕΗ, δεσμεύθηκε να αναπτύξει σε επίπεδο Ομίλου, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου αυτοί οι στόχοι να αξιολογηθούν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια του προτύπου Net-Zero του SBTi, και να καλύψουν τις προϋποθέσεις μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2040. 

Επίσης η δεσμεύθηκε στις δέκα αρχές του UN Global Compact που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εντός του 2023 και σε ετήσια βάση θα καταθέτει το σχετικό συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα δημοσιοποιεί πώς ανταποκρίνεται στις αρχές αυτές.

Επιπλέον, η ΔΕΗ υποστηρίζοντας τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD) είναι στη διαδικασία υλοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου δράσης. Παράλληλα συμμετέχει στη συμμαχία We Mean Business  αλλά και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, με στόχο την κινητοποίηση μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 2022 η Εταιρεία ανταποκρίθηκε για 2η φορά στο σύστημα αναφοράς CDP για την κλιματική αλλαγή, της κορυφαίας διεθνώς αναγνωρισμένης οργάνωσης στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Επίσης υιοθέτησε τις Αρχές του Women’s Empowerment Principles για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, με σύνθημα, Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business, που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση στόχων και της εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίου δράσης για την επίτευξη αυτών, στο πλαίσιο και της ευρύτερης στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης .

Να σημειωθεί ότι o Όμιλος ΔΕΗ ήταν από τους πρώτους διεθνώς που συμμετείχε ως signatory (μία από τις 330 εταιρείες παγκοσμίως) στην εκστρατεία «Make it Mandatory» του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για την βιοποικιλότητα. Η καμπάνια αυτή στοχεύει να καταστήσει υποχρεωτική την αξιολόγηση, μέτρηση και δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την επίδραση και αλληλεξάρτηση των μεγάλων εταιρειών με τη βιοποικιλότητα και τη φύση, μέχρι το 2030.

...και τα αποτελέσματα

Μέσα στο 2023, στο πλαίσιο των αξιολογήσεων, η ΔΕΗ αναγνωρίστηκε για τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας, στην πρώτη συμμετοχή της, το bronze βραβείο, στην αξιολόγηση από τον οργανισμό EcoVadis, έναν αξιόπιστο διεθνή οργανισμό, που αξιολογεί επιχειρηματικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Παράλληλα, μετά από αξιολόγηση των επιχειρηματικών επιδόσεων της στη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδείχθηκε μαζί με άλλες 36 ελληνικές επιχειρήσεις, στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» σύμφωνα με τα ESG κριτήρια του «Sustainability Performance Directory», που γίνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του QualityNet Foundation. 

Και τέλος, το 2023, στην έρευνα "ESG Transparency Index", από το "Forbes", . η ΔΕΗ κατατάχθηκε στην 1η βαθμίδα “Platinum” μαζί με 17 ακόμα εταιρείες. Σκοπός της ερευνας ήταν η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 µεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα ESG, βάσει συγκεκριµένων πηγών δηµόσιων αναφορών και συγκεκριµένων κριτηρίων γνωστοποίησης πληροφορίας ESG.