7ος χρόνος, ημέρα 2101η
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Στο ταμείο της Aegean Airlines τα 120 εκατ. ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης

Στο ταμείο της Aegean Airlines τα 120 εκατ. ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης

Με τη συνδρομή της ρευστότητας που της προσφέρει πλέον και η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκατ. ευρώ που μπήκε στα ταμεία της στις 2 Ιουλίου 2021 επιχειρεί η Αεροπορία Αιγαίου να περιορίσει τις επιπτώσεις που προκάλεσε στις αεροπορικές εταιρείες η κρίση του κορωνοϊου. Η καταβολή της ενίσχυσης ακολούθησε την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60 εκατ. ευρώ. Επόμενο βήμα η υπογραφή της σύμβασης τίτλων κτήσης με το δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Aegean Airlines, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ποσού 60 εκατ. ευρώ και η οποία πιστοποιήθηκε με την από 14/6/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καταβλήθηκε την 2/7/2021 από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία η οικονομική ενίσχυση ποσού 120 εκ. Eυρώ για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη. Η καταβολή της ενίσχυσης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 και της υπ’ αριθμ. 3126/18.05.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 2231/28.05.2021).

Δεδομένης της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία, θα υπογραφεί η σύμβαση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών με την Ελληνική Δημοκρατία καθώς και θα εκδοθούν και παραδοθούν άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Δημοκρατία οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 και στο άρθρο 56 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα πρόκειται για 10.369.217 τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας, καθένας εκ των οποίων παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής (ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,65)) της Εταιρείας, σε τιμή ίση με τρία και 0,20 Ευρώ (€3,20) ανά νέα μετοχή και το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μεταξύ της 03.07.2023 και 03.07.2026, ενώ η Εταιρεία έχει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στην αγοραία αξία τους.