7ος χρόνος, ημέρα 2187η
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Πτώση του τζίρου αλλά αύξηση κερδών για την AS Company στο πρώτο εξάμηνο

Πτώση του τζίρου αλλά αύξηση κερδών για την AS Company στο πρώτο εξάμηνο

Η πίεση από τις συνθήκες της πανδημίες είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του κύκλου εργασιών της AS Company κατά 6,90% στο πρώτο εξάμηνο, ωστόσο κατά το ίδιο διάστημα ο όμιλος παρουσίασε μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η AS Company στα οικονομικά της αποτελέσματα, η συνέχιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του Α’ εξαμήνου 2021 είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 6,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο οποίος διαμορφώθηκε στα € 7,447 εκατομμύρια.

Τα προϊόντα της εταιρείας διατέθηκαν σε περιορισμένα κανάλια διανομής ενώ, χωρίς να διακόψει τη λειτουργία της, συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε ζήτηση σαφώς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,172 εκατομμύρια, έναντι €0,425 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 175,72%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,954 εκατ. έναντι €0,352 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 170,59%.

Η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων στη συνολική κερδοφορία, αντισταθμίσθηκε από την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους, την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και το κέρδος από την διαχείριση των χρεωγράφων του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία.

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €17,431 εκατομμύρια, πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Στις 3.8.2021 η Εταιρία προέβη σε καταβολή μερίσματος μικτού ποσού 8,37 λεπτών ανα μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.6.2021.

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στον κλάδο δραστηριότητας μας και γενικά στο λιανεμπόριο, η εταιρεία συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία της, έχοντας θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την πλήρη εξυπηρέτηση της προβλεπόμενης ζήτησης, με παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας και θωράκιση της ρευστότητας του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος για το Β’ εξάμηνο του 2021 θα στοχεύσει στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις τρεις χώρες που δραστηριοποιείται - Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία -, με τη στρατηγική κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων στις κύριες κατηγορίες παιχνιδιού. Τα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2021 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://ir.ascompany.gr και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.