Αντισυμβαλλόμενος - Liberal Markets: Ψάχνοντας την επόμενη... Jumbo: Τρεις υποψήφιοι με δυνατό παρόν και λαμπρό μέλλον

Ψάχνοντας την επόμενη... Jumbo: Τρεις υποψήφιοι με δυνατό παρόν και λαμπρό μέλλον

Στο ελληνικό Χρηματιστήριο είναι λίγες οι εταιρείες που έχουν ένα μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης, που θα ωθούσε ουσιωδώς τη δραστηριότητα και την κερδοφορία τους σε άλλα επίπεδα.

Είναι δύσκολο να βρει κανείς την επόμενη Jumbo του Χ.Α., τη μετοχή δηλαδή που από την παράλληλη αγορά στις 19 Ιουνίου 1997 και την άντληση 2 εκατ. ευρώ έφθασε να έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 2 δισ. ευρώ, με σταθερή παρουσία στους δείκτες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης και τον MSCI.

Οι προϋποθέσεις για να επαναληφθεί κάτι τέτοιο συνδέονται τόσο με την προοπτική του οικονομικού κλάδου δραστηριοποίησης όσο και με τη στρατηγική και το πλάνο επέκτασης της εταιρείας. Αν στην εικόνα προστεθεί και η φυσιογνωμία της διοίκησης, το δείγμα περιορίζεται σημαντικά, καθώς η αύξηση κάποιων μεγεθών δεν συνδέεται απαραίτητα με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που διαπραγματεύονται στη Λεωφόρο Αθηνών με αξιόλογο περιθώριο αύξησης των εργασιών τους. Οι εταιρείες αυτές έχουν κοινό χαρακτηριστικό την ισχυρή ταμειακή θέση, τα ικανοποιητικά περιθώρια κερδοφορίας και την προοπτική του κλάδου τους ο οποίος είτε βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο είτε ευνοεί λόγω θέσης την αύξηση της δραστηριότητάς τους. Οι εταιρείες που αναλύονται σήμερα είναι κυρίως από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση και δεν εξαντλούν το αναπτυξιακό περιεχόμενο της ελληνικής αγοράς. Καλύπτουν όμως διαφορετικούς χώρους και έχουν αποδεδειγμένα ένα εξαιρετικό ιστορικό μεγέθυνσης. Πρόκειται για εταιρείες που δεν ξεχνούν να δίνουν μερίσματα στους μετόχους τους, είναι η αφρόκρεμα των επιλογών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και η βάση για τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου χαρτοφυλακίου με σχετικά συντηρητικό ρίσκο.

ΑΔΜΗΕ: Το υποτιμημένο μονοπώλιο των δικτύων

Τα δίκτυα είναι συνήθως ώριμες αγορές χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη και με σχετικά μέτριες μερισματικές απολαβές για τους μετόχους τους. Η ιστορία του ΑΔΜΗΕ, του δικτύου μεταφοράς της υψηλής τάσης ρεύματος στην Ελλάδα, είναι όμως διαφορετική. Και τούτο διότι το δίκτυο στην Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυσκολίες που μόλις πρόσφατα άρχισαν να αντιμετωπίζονται, αυξάνοντας το μήκος του. Το δεκαετές πλάνο της εταιρείας συνδέεται όμως και με τις ανάγκες της χώρας οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση στις ΑΠΕ και την ελαχιστοποίηση της χρήσης λιγνίτη. Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ προβλέπεται να φθάσει από τα 9,2 GW σήμερα (συμπεριλαμβανομένων 3,7 GW των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών), στα 19 GW το 2030 (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ΥΗΣ), εκ των οποίων τα 7 GW αντιστοιχούν σε ΑΠΕ και τα 7,7 GW σε Φ/Β. Ολα αυτά μεταφράζονται σε καλώδια, πυλώνες και μετασχηματιστές και άρα νέα έσοδα για τον ΑΔΜΗΕ.

Παράλληλα, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε η Α’ Φάση του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, είναι σε εξέλιξη η Β’ και η Γ’ Φάση και έχει σχεδιασθεί η Δ’ Φάση αυτού. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης τα έργα της διασύνδεσης της Κρήτης, τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της νήσου και λόγω του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ το οποίο διαθέτει. Ειδικότερα, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί το έργο Κρήτη - Φάση Ι της AC διασύνδεσης Κρήτη - Πελοπόννησος με προβλεπόμενο χρόνο ηλέκτρισής του το έτος 2020 και μέσω της θυγατρικής εταιρείας του «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ» ολοκληρώνει τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αναδόχων για τα καλώδια και για τους μετατροπείς του έργου Κρήτη - Φάση ΙΙ της διασύνδεσης Κρήτη - Αττική, με εκτιμώμενο χρόνο της ηλέκτρισής του το έτος 2023. Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ ενσωμάτωσε στον προγραμματισμό του μέσω των προηγούμενων και του παρόντος ΔΠΑ, τον σχεδιασμό του έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και τον σχεδιασμό του έργου της διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Το έσοδο του ΑΔΜΗΕ προκύπτει από την ενοικίαση/χρήση του δικτύου βάσει συμφωνημένης μαθηματικής φόρμουλας η οποία υπολογίζει τα πάγια που συμμετέχουν στη διακίνηση των ηλεκτρικών φορτίων από τους παραγωγούς. Επομένως, όσο περισσότερα πάγια προσθέτει τόσο μεγαλύτερο είναι το έσοδο που θα εισπράττει. To 2020 και το 2021 ο ΑΔΜΗΕ θα εισπράξει 6,96% και 6,46% επί των παγίων που συμμετέχουν στο δίκτυο, τα οποία εκτιμώνται κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Είναι αναμενόμενο ότι στην πάροδο των επόμενων 10 ετών η φόρμουλα θα προσαρμοστεί κοντά στο 5,5% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, τα πάγια ωστόσο θα υπερδιπλασιαστούν λόγω των επενδύσεων ζεύξης νέων γεωγραφικών περιοχών στο διασυνδεδεμένο σύστημα και θα προσεγγίσουν τα 4,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2030. Αυτό σημαίνει ότι από 293 εκατ. ευρώ ο ΑΔΜΗΕ θα γράψει έσοδο 450 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να δίνει συνεχώς καλύτερα και περισσότερα μερίσματα στους μετόχους του, δεδομένου ότι οι επενδύσεις του επιχορηγούνται και το κόστος δανεισμού είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Μάλιστα ο ΑΔΜΗΕ είναι υποχρεωμένος να διανέμει τουλάχιστον το 50% των καθαρών κερδών του το οποίο διαμορφώνει μια αξιόλογη μερισματική απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Ηδη η εταιρεία γράφει κέρδη ανά μετοχή 0,088 λεπτά στο εξάμηνο και όπως φαίνεται αυτό θα είναι και το ελάχιστο μέρισμα που θα πρέπει να περιμένει ένας επενδυτής για το 2020. Η Silchester παραμένει στο μετοχικό κεφάλαιο ως μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής με 12,94%. Το ότι είναι μονοπώλιο το είπαμε; Μέχρι να εφευρεθεί η ασύρματη μετάδοση ρεύματος, δεν υπάρχει ανταγωνισμός.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Μετατρέπει το γιαούρτι σε υπερτροφή εκατομμυρίων

Τα τρόφιμα είναι ένας αμυντικός κλάδος με συντηρητικούς ρυθμούς αύξησης μεγεθών, όχι όμως όταν το βλέμμα είναι στραμμένο στο εξωτερικό Η ΚΡΙ ΚΡΙ εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο το πλεονέκτημα που ακούει στο όνομα «ελληνικό γιαούρτι» και κέρδισε θέσεις στο ράφι και καταναλωτές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα προϊόντα εξάγονται σε περισσότερες από 25 χώρες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, ενώ η εταιρεία πραγματοποιεί για λογαριασμό 42 διαφορετικών πελατών παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στο εξάμηνο η εξαγωγική επίδοση έφθασε το 42%, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ιστορικά, χτίζοντας πάνω σε αλλεπάλληλα ρεκόρ εξωστρέφειας. Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται το γιαούρτι, το οποίο είχε και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των εξαγωγών γράφοντας το 37,7% του τζίρου της εταιρείας, απορροφώντας την αδυναμία από τον κλάδο παγωτού που κατά κύριο λόγο οφείλεται στη μείωση του τουρισμού στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει 16% μερίδιο αγοράς, ενώ η Μ. Βρετανία παρουσιάζει την ισχυρότερη επίδοση με αύξηση πωλήσεων κοντά στο 20%, παρά το Brexit και τους αρχικούς φόβους που είχαν διατυπωθεί. Οι παραγωγικές μονάδες δουλεύουν με πληρότητα 60% μετά τις νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, χωρίς να υπάρχει ακόμα δανεισμός (5 εκατ. ευρώ καθαρό ταμείο στο εξάμηνο), γεγονός που δίνει σημαντικούς βαθμούς χρηματοοικονομικής άνεσης στο μελλοντικό πλάνο επέκτασης του ομίλου. Οι νέες αγορές που εξετάζει η εταιρεία αφορούν το βιολογικό γιαούρτι, το μίγμα υπερτροφής γιαουρτιού, ενώ γεωγραφικά προγραμματίζεται η είσοδος σε Ιρλανδία και Σουηδία. Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει την εκπόνηση επένδυσης σε ΑΠΕ με την κατασκευή μονάδας βιοαερίου με προοπτική ιδιοχρησιμοποίησης. Αν όλα τα παραπάνω δεν σας ικανοποιούν, συνεκτιμήστε ότι από το κούρεμα των απαιτήσεων έναντι του Carrefour (5,5 εκατ. ευρώ) και τη φωτιά στις εγκαταστάσεις (2013) η εταιρεία επέστρεψε στην επόμενη χρήση με ρεκόρ κερδοφορίας.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται 11 φορές τα καθαρά κέρδη του 2020 και 8,6 φορές την επιχειρηματική της αξία ως προς τα λειτουργικά της κέρδη, ενώ μοιράζει ικανοποιητικό μέρισμα το οποίο εκτιμάται ότι για το 2020 θα διαμορφωθεί σε 20 λεπτά ανά μετοχή.

Entersoft: Αγώνας ταχύτητας στη λεωφόρο της πληροφορικής

Δεν γίνεται να μιλάμε για εταιρείες με ισχυρή ανάπτυξη και σε αυτή την κατηγορία να μην υπάρχει εκπρόσωπος από τον κλάδο της Πληροφορικής. Η Entersoft έσπασε τα κοντέρ μετά την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά και «απειλεί» να αλλάξει κατηγορία με το «καλημέρα». Αν τελικά η Singular καταλήξει στην κοινοπραξία Entersoft/E-NET/Space, η Entersoft θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μεγέθη αποκτώντας σημαντικό μέρος από τα 30 εκατ. ευρώ που είναι ο επαναλαμβανόμενος ετήσιος τζίρος της Singular. Ο ωφέλιμος χώρος της εταιρείας είναι το ERP και το CRM, αλλά πλέον η πρόσβαση σε μεγάλους πελάτες θα δώσει τη δυνατότητα συνεργειών με άλλα προϊόντα του ομίλου σε χώρες που η Entersoft έχει ήδη παρουσία (Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Αν προχωρήσει τελικώς η πώληση της Singular, η Entersoft θα δει τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται τουλάχιστον 50%, με ό,τι σημαίνει αυτό για μια εταιρεία που έχει λειτουργικό περιθώριο κερδών άνω του 30%.

Ωστόσο η αύξηση των μεγεθών δεν εξαρτάται από την απόκτηση της Singular. H εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να τονώσει τα έσοδα τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής Retail Link που κατέχει ηγετική θέση ως (πιστοποιημένος πλέον) πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σημειώστε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου στην Ελλάδα υπήρχαν μόλις τέσσερις πάροχοι και αυτό δίνει ήδη ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσες εταιρείες ήταν ήδη παρούσες από το ξεκίνημα της έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η εν λόγω αγορά εφόσον το σύστημα υιοθετηθεί από την πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν θα είναι μικρότερη από 100-120 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου στο εξάμηνο υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 9,3 εκατ. ευρώ. Αυτά τα διαθέσιμα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού δίνουν στον Ομιλο επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 3,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Η κερδοφορία φέτος με συντηρητικές εκτιμήσεις θα ξεπεράσει τα 3,3 εκατ. ευρώ, ενώ μόλις πρόσφατα εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης επενδυτικό fund με ποσοστό άνω του 5%.
 

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου