Η Interlife Aσφαλιστική παίρνει το βάπτισμα του πυρός για το 2021 στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Interlife Aσφαλιστική παίρνει το βάπτισμα του πυρός για το 2021 στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το βάπτισμα του πυρός στο ελληνικό χρηματιστήριο για το 2021 θα κάνει η εταιρεία Interlife Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων που διαπραγματεύεται  στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων ​ε​ταιριών (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από τις 17 Οκτωβρίου του 2012.

Η εδώ και δυόμισι μήνες βελτίωση του χρηματιστηριακού κλίματος, έφερε στην επιφάνεια το θέμα των εισηγμένων εταιρειών, την πολιτική της ΕΧΑΕ για την προσέλκυση νέων εταιρειών,  την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  κάποιων εισηγμένων ,την δυνατότητα διενέργειας placements εκ μέρους ορισμένων εταιρειών για αύξηση της διασποράς τους.

Αρωγός στις προσπάθειες αυτές,  θα είναι οι προσδοκίες για την φετινή χρονιά όσον αφορά την εισροή των κοινοτικών κονδυλίων, η γενικότερη ανάκαμψη όσον η πανδημία θα εκπνέει,  αλλά και οι προοπτικές που ανοίγονται για συγκεκριμένους κλάδους της επόμενης ημέρας. Στα χρόνια της κρίσης, αποχώρησαν από το χρηματιστήριο δεκάδες εταιρείες, αποψιλώνοντας την αγορά μας ,αλλά δεν εμφανίστηκε νέο αίμα ως  επακόλουθο ενός  γενικευμένου  κλίματος καχεξίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Interlife Aσφαλιστική έθεσε απο χθες19.01.2021 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο της, αναφορικά με την εισαγωγή των 18.567.912 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,59 με βάση την από 17.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και τις από 29.03.2019 και 18.12.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Ενημερωτικό Δελτίο  INTERLIFE 
 

Οι μετοχές της ​ε​​​ταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπό τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται σε ευρώ και παράλληλα στις δύο αγορές κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες.

Οι Μμετοχές θα διαπραγματεύονται σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης που ισχύουν στο ΧΑ και στο ΧΑΚ, ενώ κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της Μετοχής στην Κύρια Αγορά του XA, τα όρια διακύμανσης της τιμής την Μετοχής θα είναι ελεύθερα.

To χρονοδιάγραμμα 

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι ελληνική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και ασκεί όλους τους κλάδους ασφάλισης ζημιών, εκτός πιστώσεων και εγγυήσεων & σιδηροδρομικών οχημάτων. Ιδρύθηκε το 1991 και η έδρα της στεγάζεται στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.

 Η εταιρεία  διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, στη Ρόδο και στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο αριθμός προσωπικού την 30η Ιουνίου 2020 ήταν 144 άτομα. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη κινδύνων σε κάθε κλάδο ασφάλισης ζημιών που ασκείται στην Ελλάδα με ευρύτατη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα , τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία, τα καθαρά ασφάλιστρα, οι επενδύσεις, εμφανίζουν σημαντική  βελτίωση τα τελευταία χρόνια με τα αποτελέσματα του 2019 να την αποτυπώνουν χαρακτηριστικά:

-Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα έφτασαν τα 65.268.631 € το 2019 (αύξηση 7,26% έναντι του 2018 

-Τα Ακίνητα έφτασαν τα 27.944.772 € το 2019 (αύξηση 14,63% έναντι του 2018),

-Το Ενεργητικό έφτασε τα 228.608.217 € το 2019 (αύξηση 17,44% έναντι του 2018)

- Οι Επενδύσεις έφτασαν τα 207.474.506 € το 2019 (αύξηση 19,81% έναντι του 2018),

-Τα Αξιόγραφα & οι Καταθέσεις Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων έφτασαν τα 179.529.733 € το 2019 (αύξηση 20,66% έναντι του 2018).

Τα Ίδια Κεφάλαια έφτασαν τα 94.121.018 € το 2019 (αύξηση 24,60% έναντι του 2018) και,

-τα Κέρδη προ Φόρων για το 2019 ανήλθαν στα 25.241.886 €, έναντι 10.288.069 € το 2018.

Αποτελέσματα 

Η επενδυτική στρατηγική

Το 2020 με την έλευση της πανδημίας, η στρατηγική της εταιρείας διαφοροποιήθηκε προς πιο συντηρητικές επιλογές με τα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου να υφίστανται μείωση. Οι ασφαλιστικές εταιρίες εξαιτίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, που υποχρεούνται να διακρατούν,  έχουν, σε ετήσια βάση, κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους.  Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι διαφοροποιημένο τόσο ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, όσο και ανά γεωγραφική κατανομή και ωριμότητα αγοράς. Επιπλέον, είναι σχετικά συντηρητικό αφού το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων είναι τοποθετημένο σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. 

 Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Αξιοσημείωτη είναι η κατανομή των επενδύσεων η οποία αποσκοπεί στην διασπορά και τον περιορισμό του κινδύνου της αγοράς. 

 Κατανομή Επενδύσεων 

Έτσι, το κερδοφόρο αποτέλεσμα ανήλθε σε 1,09 εκ. € προ φόρων, ενώ παράλληλα έχει διασφαλιστεί ο μικρότερος δυνατός κίνδυνος για τις επενδύσεις με αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων. 

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν το Α’ εξάμηνο του 2020 σε 95.003.390 € έναντι 94.121.017,62 εκατ. € στις 31/12/2019. Το P/BV  διαμορφώνεται στο 0,623.  Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η σταθερή ανοδική εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας με την καμπύλη να έχει ιδιαίτερα ανοδική τάση την τελευταία 10ετία. 

Ίδια Κεφάλαια 

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 9,99 εκατ. € με μεγάλο μέρος να αφορά φόρο εισοδήματος μη βεβαιωθέντα και φόρο ασφαλίστρων μη ληξιπρόθεσμο. Επίσης, η Εταιρεία δεν προχώρησε στην καταβολή μερίσματος στους μετόχους εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί λόγω Covid-19. 

Η χρηματιστηριακή αγορά, υποδέχεται την Βορειοελλαδίτικη ​ε​ταιρεία, με την ελπίδα ότι αυτή η χρονιά θα αποτελέσει την απαρχή  ενός νέου ανοδικού κύκλου που θα μαγνητίσει και άλλες εταιρείες να διευρύνουν τις προοπτικές τους μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Η μετοχή από το 2015 έχει δημιουργήσει ενα μεγάλο πλαγιο ​- ​ανοδικό κανάλι. Μετα την πρώτη προσέγγιση της άνω πλευράς, ακολούθησε διόρθωση, σχηματίζοντας ισχυρή στήριξη στα 2,36 ευρώ. Κατα τη διάρκεια του προηγούμενου έτους κινήθηκε λίγο πάνω απο την στήριξη αυτή με τις τελευταίες εβδομάδες να κινείται έντονα ανοδικά. Η ενδεχόμενη διαφυγή από το κανάλι θα δώσει τιμες πέριξ της αρχικής τιμής εισαγωγής της στο ΧΑΚ ( 4,10 ευρώ) με τα 3,20 να αποτελουν σημαντικό σημείο στην προσπάθεια αυτή.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.