ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2015η
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

Έτσι θα είναι η νέα Τράπεζα Πειραιώς

Έτσι θα είναι η νέα Τράπεζα Πειραιώς

Τη νέα μετοχική σύνθεση που θα προκύψει μετά την αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώ που ξεκινάει σήμερα  και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου, αποκαλύπτει το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε αργά χθες το βράδυ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Προς ώρας ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας θα παραμείνει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς το ΤΧΣ θα διατηρήσει τουλάχιστον το 27% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο δεύτερος της τάξει και νέος ισχυρός μέτοχος της Τράπεζας αναδεικνύεται ο Paulson ο οποίος θα κατέχει το 18,6% του μετοχικού κεφαλαίου και ακολουθούν η Helikon Investment με 5,22% και o Αριστοτέλης Μυστακίδης με 2,90%. Τα συνολικά κεφάλαια που θα επενδύσει κάθε Cornerstone Επενδυτής έχουν ως εξής:

- Paulson & Co. Inc.: €265.000.000

- Helikon Investment Limited: €75.000.000 και

- Αριστοτέλης Μυστακίδης: €40.000.000.

Σύμφωνα με επιστολή το ΤΧΣ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο, του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Τραπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Ειδικούς Επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.0000 εκ των Νέων Μετοχών) και τουλάχιστον 85% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) έχει κατ’ αρχάς επιμεριστεί στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα. Οποιαδήποτε κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς.

Οι Ιδιώτες Επενδυτές πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ. (επιχειρήσεις επενδύσεων ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται και να καταθέσουν ποσό ίσο με τη συνολική εγγραφή τους στο Λογαριασμό ΑΜΚ ή να δεσμεύσουν το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους σε πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεων που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Οι Ειδικοί Επενδυτές πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής αποκλειστικά μέσω των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ. (επιχειρήσεις επενδύσεων ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται και να καταθέσουν ποσό ίσο με την συνολική εγγραφή τους στον Λογαριασμό ΑΜΚ. Κατά την διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιούν τις εγγραφές τους και κάθε νέα εγγραφή θα ακυρώνει τις προηγούμενες.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Tράπεζα, όπως περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό αφορούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και τα δάνεια σε καθυστέρηση τα οποία είχαν, και ενδέχεται να συνεχίσουν να έχουν, ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην κεφαλαιακή επάρκεια και στα λειτουργικά αποτελέσματά της Τραπέζης.

Το Σχέδιο Μείωσης των ΜΕΑ ενδέχεται να μην μπορέσει να υλοποιηθεί σε προσήκοντα χρόνο ή και εξ ολοκλήρου, γεγονός που θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στην κεφαλαιακή επάρκεια ή στα λειτουργικά αποτελέσματά της Πειραιώς.

Επιπροσθέτως, η λήξη ή ο περιορισμός της αναστολής αποπληρωμών στο πλαίσιο του COVID-19 ενδεχομένως να αυξήσει τα επίπεδα των ΜΕΑ μας, γεγονός που θα έχει δυσμενείς συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στην κεφαλαιουχική επάρκεια και στα λειτουργικά αποτελέσματά.  Οι επιδεινούμενες αποτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτουν από τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων, πιθανόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα μελλοντικά έσοδα και την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου.

Στο 6% της έκδοσης τα έξοδα της δημόσιας προσφοράς

Όπως προκύπτει τα συνολικά έξοδα για τη δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό θα ανέλθουν σε 83 εκατ.ευρω ποσό που αντιστοιχεί στο περίπου 6% των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Τράπεζα. Το μεγαλύτερο κονδύλι αφορά στις προμήθειες που θα λάβουν οι ανάδοχοι της έκδοσης (Golman sachs και UBS) οι οποίες ανέρχονται σε 61 εκατ.ευρω.