Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα αλλά και έγκριση της δημόσιας πρότασης για Newsphone

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα αλλά και έγκριση της δημόσιας πρότασης για Newsphone

Πρόστιμα συνολικού ύψους 50 χιλ. ευρώ αλλά και την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Ανκοστάρ Ελλάς Συμμετοχών προς τους μετόχους της εταιρείας Newsphone Ελλάς αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή της την Παρασκευή το απόγευμα.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία «Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007, αναφορικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορκικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.