7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

ElvalHalcor: Προς έκδοση ομολογιακού - Στις 5 Νοεμβρίου η ΓΣ

ElvalHalcor: Προς έκδοση ομολογιακού - Στις 5 Νοεμβρίου η ΓΣ

Για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ElvalHalcor που θα συγκληθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου. Η ΕΓΣ θα αποφασίσει θα ανακοινώσει επίσης την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι:

  • Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
  • Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 05ης Νοεμβρίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, τη 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν.4548/2018.