Δεσμευτική συμφωνία Δ. Μπάκου-Ι. Καϋμενάκη με τους αδελφούς Καλλιτσάντση για εξαγορά επιπλέον 18,3% της Ελλάκτωρ-Στο 23,3% η συμμετοχή τους

Δεσμευτική συμφωνία Δ. Μπάκου-Ι. Καϋμενάκη με τους αδελφούς Καλλιτσάντση για εξαγορά επιπλέον 18,3% της Ελλάκτωρ-Στο 23,3% η συμμετοχή τους

Με ραγδαίους ρυθμούς τρέχουν οι μετοχικές εξελίξεις στην Ελλάκτωρ η οποία ανακοίνωσε πως οι δύο επιχειρηματίες Δημήτρης Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης ήρθαν μέσω της κοινής του εταιρείας Invesco Finance SA σε συμφωνία εξαγοράς επιπλέον ποσοστού 18,3346% της εισηγμένης, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στην Ελλάκτωρ να αναμένεται πως θα αυξηθεί σε 23,3348%.

Όπως ανακοινώθηκε η Invesco Finance SA υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία στις 17 Δεκεμβρίου με την Pemanoaro Limited που ελέγχεται από τους Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, για την απόκτηση επιπλέον 39.286.000 κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στο 18,3346% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ. Η ημερομηνία υλοποίησης της δεσμευτικής συμφωνίας είναι μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται πως στις 7 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευσης των μετόχων της Ελλάκτωρ, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πρόταση της σημερινής διοίκησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 50 εκατ. ευρώ μετά από τη διαδικασία συμψηφισμού ζημιών 212,129 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση αναβολής, η επαναληπτική γενική συνέλευσης θα γίνει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου.  

Εφόσον υλοποιηθεί η συμφωνία και μεταβιβαστούν οι μετοχές, οι επιχειρηματίες Δ. Μπάκος και Ι. Καϋμενάκης θα ελέγχουν πάνω από το 20% της Ελλάκτωρ και συγκεκριμένα το 23,3348% ή συνολικά 50.000.000 μετοχές. Σήμερα η από κοινού ελεγχόμενη Invesco Finance Ltd έχει στην κατοχή της 10.714.000 μετοχές ή συμμετοχή 5,0002%.

Είχε προηγηθεί στις 11 Δεκεμβρίου  η μεταβίβαση 10.714.000 μετοχών ή 5,0002% και πάλι προς τους Δ. Μπάκο και Ι. Καϋμενάκη από τους αδελφούς Καλλιτσάντση. Το Liberal Markets είχε αποκαλύψει τις σχετικές διεργασίες με δημοσίευμά του ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 18.12.2020 από μέτοχό της, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου.

1. Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για απόκτηση συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 17.12.2020 δεσμευτικής συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346% (και αριθμό μετοχών 39.286.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτής μέχρι την 12.01.2021. Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της INVESCO FINANCE SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας θα ανέλθει του ορίου του 20%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη δεσμευτική συμφωνία απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη δεσμευτική συμφωνία απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

B. (i) δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της δεσμευτικής συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 18,3346% (ήτοι 39.286.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της δεσμευτικής συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), έμμεση συμμετοχή 0% και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

2. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., ενημερώνουν για απόκτηση συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 17.12.2020 δεσμευτικής συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346% (και αριθμό μετοχών 39.286.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτής μέχρι την 12.01.2021. Κατόπιν τούτου η έμμεση συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας θα ανέλθει του ορίου του 20%. Και συγκεκριμένα :

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της δεσμευτικής συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 0% και έμμεση συμμετοχή 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) και δικαιωμάτων ψήφου 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE SA ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρούν συντονισμένα (άρθρο 10 παρ. α ν. 3556/2007, όπως ισχύει). 

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται συνεπεία της από 17.12.2020 δεσμευτικής συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, επιπλέον ποσοστού 18,3346% και με ημερομηνία εκπλήρωσης αυτής μέχρι την 12.01.2021. Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της INVESCO FINANCE SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας θα ανέλθει του ορίου του 20%. 

Ο αντισυμβαλλόμενος της προαναφερόμενης δεσμευτικής συμφωνίας που εκχωρεί τη συμμετοχή και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ είναι το νομικό πρόσωπο Pemanoaro Limited (το οποίο ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση).

Κηφισιά, 18.12.2020