8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

ΑΔΜΗΕ: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

ΑΔΜΗΕ: Απόφαση Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 και την απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 06/07/2022 μέχρι 05/07/2024, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, η τακτική Γ.Σ. ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 5ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2021 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την προσήκουσα υλοποίηση της ληφθείσας αποφάσεως για τη διανομή (καταβολή) του μερίσματος χρήσεως 2021 συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Επιπλέον, ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 06/07/2022 μέχρι 05/07/2024 σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και στο αναρτηθέν σχέδιο αποφάσεων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της σχετικής εγκρίσεως, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.